Veľké komentáre

Edícia Veľké komentáre patrí k našim najhodnotnejším publikáciám. Je to najmä z dôvodu ich zamerania na kódexy. Poskytujú podrobný rozbor k jednotlivým ustanoveniam zákona s prihliadnutím na aplikačnú prax s prepojením nielen na slovenskú, ale aj českú a európsku judikatúru.

Veľké komentáre pre nás píšu renomovaní autori, ktorí sú špičkovými odborníkmi v konkrétnej oblasti práva. Sú určené nielen zástupcom právnickej, ale i širšej odbornej verejnosti, ktorí hľadajú vysvetlenie v širších súvislostiach, prípadne prípady z bežnej praxe.

Filtre1
Právna oblasť
  • Občianske právo
  • Obchodné právo
  • Pracovné právo
  • Správne právo
  • Trestné právo
  • Ústavné právo
Edícia
  • Veľké komentáre
  • Komentáre
  • Judikatúra
  • Monotematika
Autor
Filtre1
Zoradiť: od najnovších
Zákonník práce – Veľký komentár

Zákonník práce – Veľký komentár

Autor:doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. a kolektív
Rok vydania:2023
Počet strán:894

Vydavateľstvo Eurokódex rozširuje svoje portfólio Veľkých komentárov o Zákonník práce. Komentár vytvorený kolektívom autorov pod vedením doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. sa zameriava na praktické situácie v pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a odborovými organizáciami pôsobiacimi u zamestnávateľov. Vychádza z dlhoročných skúseností z praxe autorov a na takmer 1000 stranách prináša nové analýzy a informácie. Autori svoj odborný výklad preklopili do praktickej roviny a podporili ho judikatúrou slovenských, českých a európskych súdov.

Právny stav k 1. 1. 2023.

143,00 € s DPH130,00 € bez DPH
1 ks
Zákon o rodine – Veľký komentár, 3. aktualizované vydanie

Zákon o rodine – Veľký komentár, 3. aktualizované vydanie

Autor:JUDr. Róbert Bános, JUDr. Martina Košútová
Rok vydania:2023
Počet strán:531

Vydavateľstvo Eurokódex prináša na knižný trh tretie aktualizované vydanie veľkého komentára zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.

Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad Zákona o rodine z autorského pera skúsených advokátov Róberta Bánosa a Martiny Košútovej. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra   vzory právnych podaní. Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom najmä z radov širokej odbornej verejnosti, advokátom, sudcom, pracovníkom orgánov sociálno-právnej ochrany detí poskytuje cenné rady pre ich každodennú prax a pomáha im nájsť odpovede na otázky, ktoré v súvislosti s rodinným právom vznikajú. Môže však byť aj dôležitou učebnou pomôckou pre študentov právnických fakúlt, ako aj pre ostatné subjekty dotknuté ustanoveniami zákona o rodine. V aktualizovanom vydaní je zapracovaných množstvo súvisiacich zmien v právnej úprave, nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa a tiež aktuálne nároky na príspevky.

Komentár reflektuje aj najnovšiu právnu úpravu vrátane zmien súvisiacich s reformou súdnej mapy a Exekučného poriadku. Súčasťou komentára je aj výrazne obohatený rozsiahly výber judikatúry vrátane nového spracovania 49 vzorov právnych podaní, ktoré sú tiež súčasťou publikácie.

Právny stav aktualizovaného komentára k zákonu o rodine je k 1. 6. 2023.

65,00 € s DPH59,09 € bez DPH
1 ks
Zákon o správnom konaní (správny poriadok) - Veľký komentár

Zákon o správnom konaní (správny poriadok) - Veľký komentár

Autor:JUDr. Martin Píry, PhD.
Rok vydania:2022
Počet strán:255

Komentár k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe z pohľadu správnych orgánov aj z pohľadu adresátov verejnej správy – fyzických a právnických osôb. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má dlhú históriu, v ktorej nevznikla zatiaľ potreba novej právnej úpravy. Táto skutočnosť vytvára v praxi situáciu, keď na viaceré praktické otázky správny poriadok neposkytuje jednoznačné odpovede. Čiastočne tento priestor vypĺňa judikatúra slovenských súdov, ako aj stanoviská a rozhodnutia orgánov ochrany práva, najmä v oblasti netrestnej pôsobnosti prokuratúry.

Predkladaná publikácia sa snaží hľadať odpovede metódou ústavno-konformného výkladu práva a prezentovať tak širokej verejnosti výklad jednotlivých ustanovení rešpektujúci najmä rozhodovaciu činnosť súdov vrátane ústavného súdu. Veríme, že publikácia tak bude mať svoje miesto nielen na úradoch, v právnických knižniciach, ale stane sa jedným zo zdrojov skvalitnenia verejnej správy na Slovensku a posilnenia princípov právneho štátu. Ako dlhoročný pedagóg na právnickej fakulte odporúčam tento komentár aj študentom práva, ktorí potrebujú vidieť širšie suvislosti jednotlivých ustanovení komentovaného zákona.

Právny stav k 1. 12. 2021.

49,50 € s DPH45,00 € bez DPH
1 ks
Trestný poriadok - Veľký komentár - 5. aktualizované vydanie

Trestný poriadok - Veľký komentár - 5. aktualizované vydanie

Autor:prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. a kolektív
Rok vydania:2022
Počet strán:1083

V porovnaní s predchádzajúcim 4. vydaním diela sú v 5. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali právnemu stavu k 15. 8. 2021. Veľký komentár je doplnený o novú judikatúru, čím stúpa jeho informačná hodnota pre čitateľa.

Pokiaľ ide o systematiku spracovania komentára, k jednotlivým ustanoveniam zákona sa uvádzajú súvisiace medzinárodné zmluvy a predpisy EÚ, súvisiace právne predpisy SR, súvisiace ustanovenia, vzťah k iným ustanoveniam, komentáre, judikatúra. Dielo má všetky predpoklady stať sa publikáciou, ktorá bude obohatením trestnoprávnej teórie i praxe orgánov činných v trestnom konaní a justície.

80,00 € s DPH72,73 € bez DPH
1 ks
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - Veľký komentár

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - Veľký komentár

Autor:kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
Rok vydania:2021
Počet strán:271

Trestná zodpovednosť právnických osôb je dlhodobo diskutovaným inštitútom, ktorému je v podmienkach Slovenskej republiky venovaná pozornosť už viac ako desať rokov. Hlavným účelom zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb je vytvorenie trestnoprávneho mechanizmu postihovania protiprávnej činnosti právnických osôb a ich následného sankcionovania trestami či ochrannými opatreniami, ktoré sú právnym následkom protiprávneho konania právnickej osoby.

Predstavený komentár k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb prináša podrobné komentáre jednotlivých ustanovení k časovej verzii zákona k júlu 2021. Analyzované sú všetky paragrafové ustanovenia, ktoré sú zároveň doplnené o teoretické poznatky. Postupne je analyzovaná hmotnoprávna časť, ako aj procesnoprávna časť či ďalšie relevantné ustanovenia zákona. Prezentované teoretické poznatky pomôžu čitateľom lepšie pochopiť postup prijímania trestnej zodpovednosti právnických osôb do nášho právneho poriadku, ako aj samotnú potrebu zakotvenia tohto inštitútu.

44,00 € s DPH40,00 € bez DPH
1 ks
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR - Veľký komentár - 2. zväzok, 2. aktualizované vydanie

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR - Veľký komentár - 2. zväzok, 2. aktualizované vydanie

Autor:Mgr. Irena Hudecová, Mgr. Anna Cyprichová, Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE a kolektív
Rok vydania:2020
Počet strán:664

Rozšírené a doplnené druhé vydanie veľkého komentára vychádza po viac ako 2 rokoch uplatňovania Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) vo viac ako 29 štátoch. Tento komplexný komentár je zhrnutím skúseností autorov s aplikáciou Nariadenia a postojov inštitúcií, ktorých rozhodnutia a usmernenia prispievajú k výkladu Nariadenia. Priebežne sa v komentári nachádzajú relevantné stanoviská Európskeho výboru pre ochranu údajov, judikatúra Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva k problematike ochrany osobných údajov, ako aj nové rozhodnutia dozorných orgánov aj s uvedením sankcií, resp. správnych pokút, ktoré boli uložené.

Druhý zväzok upravuje postavenie prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a zodpovednej osoby, podmienky kladené Nariadením na bezpečnosť spracúvania osobných údajov, okolnosti, za ktorých sa vyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov vrátane zoznamu všetkých zverejnených black listov a návrhov white listov, právnu úpravu kódexov správania a certifikácie, podmienky pre realizáciu prenosov osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, postavenie a úlohy dozorných orgánov, zabezpečenie ich spolupráce a pravidiel konzistentnosti vrátane ukladania sankcií, prostriedky nápravy neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobných údajov a na záver podmienky stretu práva na ochranu súkromia s inými právami (s právom na slobodu prejavu a právom na informácie, s právom na prístup verejnosti k úradným dokumentom, možnosti zásahu do povinnosti profesijnej mlčanlivosti, podmienky spracúvania rodného čísla, osobných údajov zamestnancov ich zamestnávateľmi vrátane rôznych foriem monitorovania, spracúvanie v oblasti archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo štatistické účely, pravidlá ochrany údajov cirkví, spracúvanie osobných údajov v oblasti elektronických komunikácii, nastavenie cookies a iné). Druhý zväzok obsahuje rozsiahlu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva, vďaka ktorej sa čitateľ bude jasnejšie orientovať v problematike ochrany osobných údajov v osobitných situáciách.

77,00 € s DPH70,00 € bez DPH
1 ks
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR - Veľký komentár - 1. zväzok, 2. aktualizované vydanie

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR - Veľký komentár - 1. zväzok, 2. aktualizované vydanie

Autor:Mgr. Irena Hudecová, Mgr. Anna Cyprichová, Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE a kolektív
Rok vydania:2020
Počet strán:576

Rozšírené a doplnené druhé vydanie veľkého komentára vychádza po viac ako 2 rokoch uplatňovania Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) vo viac ako 29 štátoch. Tento komplexný komentár je zhrnutím skúseností autorov s aplikáciou Nariadenia a postojov inštitúcií, ktorých rozhodnutia a usmernenia prispievajú k výkladu Nariadenia. Priebežne sa v komentári nachádzajú relevantné stanoviská Európskeho výboru pre ochranu údajov, judikatúra Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva k problematike ochrany osobných údajov, ako aj nové rozhodnutia dozorných orgánov aj s uvedením sankcií, resp. správnych pokút, ktoré boli uložené.

Prvý zväzok dvojzväzkového aktualizovaného vydania veľkého komentára obsahuje predmet a ciele Nariadenia vrátane stručného prehľadu histórie ochrany osobných údajov, vymedzenie jeho pôsobnosti, vysvetlenie vzťahu Nariadenia a slovenského zákona o ochrane osobných údajov, základné pravidlá spracúvania osobných údajov, podmienky vyjadrenia súhlasu dotknutej osoby, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, ako aj údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky a práva dotknutých osôb. Obsahuje tiež praktické príklady spracúvania osobných údajov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa na Slovensku rozšírila pandémia spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2, je prvý zväzok komentára doplnený o prílohu, v ktorej je zahrnuté stanovisko autorov na meranie telesnej teploty zamestnanca a pravidlá pre prácu z domu.

71,50 € s DPH65,00 € bez DPH
1 ks
Občiansky zákonník – Veľký komentár, všeobecná časť, § 1 - § 122, 1. zväzok – 3. aktualizované vydanie

Občiansky zákonník – Veľký komentár, všeobecná časť, § 1 - § 122, 1. zväzok – 3. aktualizované vydanie

Autor:JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Rok vydania:2017
Počet strán:1112

3. aktualizované a rozšírené vydanie 1. zväzku veľkého komentára Občianskeho zákonníka s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Občianskemu zakonníku s právnym stavom k 1. 1. 2018. Venuje sa výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne platí aj na iné právne odvetvia súkromného práva (obchodné právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, zmenkové a šekové právo atď.). Nové 3. aktualizované vydanie je rozšírené o grafické tabuľky a doplnené o nové príklady z praxe. Na rozdiel od predchádzajúceho vydania je komentár k ustanoveniam Občianskeho zákonníka precíznejší a systematicky lepšie usporiadaný. V konfrontácii s vývojom európskeho práva a s právnymi poriadkami iných štátov autor poukazuje na možný ďalší vývoj občianskeho práva na Slovensku.

80,00 € s DPH72,73 € bez DPH
1 ks