Komentáre

Okrem edície Veľké komentáre vydávame aj edičný rad Komentáre, ktorý ponúka kvalitný a podrobný výklad ku všetkým ustanoveniam konkrétneho zákona. Ich súčasťou sú spravidla aj súvisiace predpisy, vykonávacie vyhlášky, smernice, vybraná judikatúra, prípadne aj súvisiaca literatúra s príkladmi. Zameriavajú sa nielen na vysvetlenie a interpretáciu právnych noriem, ale aj na ich výklad a aplikačnú prax.

Komentáre sú určené nielen právnickej verejnosti, ktorá ich ocení pri realizácii a aplikácii práva, ale tiež študentom právnických fakúlt a širokej verejnosti.

Filtre1
Právna oblasť
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Správne právo
 • Trestné právo
 • Ústavné právo
Edícia
 • Veľké komentáre
 • Komentáre
 • Judikatúra
 • Monotematika
Autor
 • Pripravujeme
 • Novinka
 • Predpredaj
Filtre1
Zoradiť: od najnovších
Zákon o Policajnom zbore - Komentár

Zákon o Policajnom zbore - Komentár

Predpredaj
Autor:doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
Rok vydania:2024
Počet strán:644

Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, do ktorého pôsobnosti je zverená veľmi rozsiahla agenda. Okrem ochrany spoločnosti a jednotlivých osôb pred nebezpečenstvom a konaním, ktoré narúšajú verejný poriadok a bezpečnosť, sú to aj ďalšie dôležité úlohy v súvislosti s odhaľovaním a objasňovaním protiprávnej činnosti, explicitne aj trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov. Práve boj s protiprávnou a najmä s trestnou činnosťou možno zaradiť k najdôležitejším úlohám, ktoré sú Policajnému zboru zverené, hoci vonkoncom nemožno hovoriť o jedinej oblasti pôsobnosti.

Komentovaným spracovaním jednotlivých ustanovení tohto zákona si autori kladú za cieľ poskytnúť čitateľovi základný, ale aj detailný a interdisciplinárny prehľad a veľmi dobrú orientáciu v postavení, pôsobnosti a v úlohách, ktoré sú Policajnému zboru zverené, a ktoré plní, a aj v komplexe oprávnení i povinností, ktoré príslušníci Policajného zboru majú, a ktoré sú im uložené.

Predkladaný komentár je určený nielen orgánom činným v trestnom konaní, ale všeobecne príslušníkom Policajného zboru, advokátom, sudcom a právnikom v rôznych oblastiach správy štátu.

Komentár poskytuje vysvetlenia k jednotlivým ustanoveniam zákona pre ich lepšie teoretické pochopenie a skvalitnenie aplikačnej praxe.

Právny stav k 1. 1. 2024.

Predpokladaný termín distribúcie 10.7.2024

60,50 € s DPH55,00 € bez DPH
1 ks
Katastrálny zákon - Komentár

Katastrálny zákon - Komentár

Novinka
Autor:JUDr. Jana Dráčová, Mgr. Andrej Polák
Rok vydania:2024
Počet strán:492

V Ústave Slovenskej republiky je právo vlastniť majetok zakotvené ako základné ľudské právo v čl. 20. Pri vlastníctve nehnuteľností sa s ním spája aj evidencia, ktorú vykonáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných úradov v katastri nehnuteľností. Pravidlá jeho fungovania obsahuje katastrálny zákon, jeho vykonávacia vyhláška a spravovací poriadok.
Ponúkame vám komentár katastrálneho zákona, v ktorom je spracovaný výklad zákona od času jeho vzniku s dôrazom aj na praktické skúsenosti s jeho aplikáciou.
Tento komentár prináša tak znenie zákona a komentovanie jednotlivých ustanovení, ako aj prehľad judikatúry a názorov ústredného orgánu štátnej správy na úseku katastra, ktoré sú uverejňované v Katastrálnom bulletine.
Cieľom komentára je byť dobrou a spoľahlivou pomôckou pri výklade katastrálneho zákona v bežnej praxi.
Právny stav k 1. 4. 2024.

 

50,00 € s DPH45,45 € bez DPH
1 ks
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov - Komentár

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov - Komentár

Novinka
Autor:prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
Rok vydania:2024
Počet strán:200

Komentár k zákonu o združovaní občanov vyšiel v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Na základe úpravy zákona o združovaní občanov v Slovenskej republike v súčasnosti pôsobí približne 60-tisíc občianskych združení, odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov. Predkladaný komentár je v zásade prvým komplexným slovenským komentárom k zákonu č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Keďže právo slobodne sa združovať v združeniach je jedným z ústavne garantovaných politických práv, komentár komunikuje aj s vedeckou a odbornou literatúrou ústavného práva. Právo slobodne sa združovať v združeniach má interdisciplinárny rozmer, preto komentár nadväzuje taktiež na základnú civilistickú spisbu, spisbu obchodného a správneho práva, napokon aj na spisbu trestného práva. Napokon komentár zahŕňa nielen aplikačnú prax slovenských a českých súdov, ale aj rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva. Komentár nadväzuje taktiež na zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pri jednotlivých ustanoveniach prepája práva a povinnosti združení a ministerstva vnútra pri zapisovaní údajov v danom registri. Komentár je určený právnickej verejnosti v oblasti tvorby, realizácie a aplikácie práva, v oblasti právnej vedy, tiež je určený študentom práva, no azda bude nápomocný aj širokej verejnosti. Recenzenti: • prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva; • prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra ústavného práva a správneho práva; • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Katedra občianskeho a obchodného práva.

33,00 € s DPH30,00 € bez DPH
1 ks
Zákon o obecnom zriadení - Komentár

Zákon o obecnom zriadení - Komentár

Autor:prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
Rok vydania:2023
Počet strán:376

Komentár k zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zahŕňa ústavnoprávne i medzinárodnoprávne východiská ako rozsiahlejší a nevyhnutný základ pre právne bezchybnú interpretáciu ustanovení zákonnej úpravy právneho postavenia obcí a miest na Slovensku. Výklad paragrafového znenia zákona je napísaný stručne a zrozumiteľne. Ponúka precízne spracovaný zoznam súvisiacich ustanovení zákona a súvisiacich právnych predpisov.
Text sa člení podľa jednotlivých častí zákona, odsekov a písmen v rámci paragrafov. Vzhľadom na to, že obce a mestá sú podľa § 4 písm. b) Správneho súdneho poriadku orgánmi verejnej správy, ktorých rozhodnutia, opatrenia a iné zásahy sa preskúmavajú v správnom súdnictve, text komentára zahŕňa aj súvisiace vysvetlivky k ustanoveniam tohto osobitného zákona. Týkajú sa špeciálnej úpravy konaní vo veciach územnej samosprávy (§ 312a – § 374).
Okrem kľúčových súdnych rozhodnutí komentár obsahuje aj odkazy na publikované príspevky právnej teórie a na úpravu nových inštitútov vo všeobecne záväzných nariadeniach a vnútorných predpisoch obcí a miest, ktorých využitie v praxi odporúča aj Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Život v obciach a mestách neustále prináša nové otázky vo veciach aplikácie zákona SNR č. 369/1990 Zb. Najväčšou inšpiráciou pre zákonodarcu a pre právnu teóriu je prax.
Právny stav k 1. júlu 2023.

55,00 € s DPH50,00 € bez DPH
1 ks
Zákon o kontrole v štátnej správe - Komentár

Zákon o kontrole v štátnej správe - Komentár

Autor:JUDr. Martin Vojtašovič
Rok vydania:2020
Počet strán:152

Skúsenosti a poznatky z doterajšej kontrolnej praxe potvrdzujú, že k zákonu o kontrole v štátnej správe bolo potrebné aj vzhľadom na novelu zákona účinnú k 1. januáru 2020 vypracovať výklad a zjednodušiť aplikáciu zákona v každodennom živote.

Cieľom tohto komentára je osvetliť správnu aplikáciu zákona o kontrole v štátnej správe na základe praktických skúseností autora z výkonu kontrolnej činnosti, ako aj jeho skúseností z legislatívneho procesu spojeného s prípravou novely zákona. Popri novelizovanom znení zákona s komentárom sú súčasťou tejto publikácie aj vzory písomností potrebné na prípravu a výkon kontroly. Táto publikácia sa preto môže stať praktickou pomôckou v práci tým, ktorí vykonávajú kontrolnú činnosť profesionálne, ako aj tým, ktorí stoja „na opačnom brehu“ a figurujú v postavení kontrolovaných subjektov alebo ich zamestnancov. Je potrebné však aj povedať, že komentár nemôže odpovedať na všetky otázky, ktoré by v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti mohli vzniknúť. Rieši ale aspoň tie, ktoré boli predmetom doterajších diskusií. Zároveň otvára niektoré otázky, na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď, ako aj legislatívne návrhy de lege ferenda.

26,40 € s DPH24,00 € bez DPH
1 ks
Zákon o zdravotnej starostlivosti - Komentár

Zákon o zdravotnej starostlivosti - Komentár

Autor:doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z. z.) poskytuje praktický výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vymedzuje základné vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, jej formy a súvisiace služby.

Základným bodom je ochrana práv pacienta a jeho integrity, výkon špecifických medicínskych úkonov. Komentár je spracovaný na základe nadväznosti na ďalšie právne predpisy upravujúce zdravotnú starostlivosť. Poskytuje prepojenie medzi viacerými právnymi odvetviami, ktorých sa daná problematika dotýka. Práve v dnešnej dobe čelia skúmané vzťahy výzvam v podobe rýchleho technického pokroku, digitalizácie a globalizácie, etickým aspektom. Znenie komentára podporujú aj platné medzinárodné dokumenty a legislatíva EÚ, ktoré spolu s existujúcou judikatúrou môžu slúžiť ako vhodný nástroj výkladu a aplikácie zákona v praxi. Publikácia je určená pre širokú verejnosť, samotných zdravotníckych pracovníkov a pre nás všetkých ako pacientov, tak právnikov či študentov práva a medicíny ako výkladová pomôcka.

22,00 € s DPH20,00 € bez DPH
1 ks
Novela zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.- Komentár

Novela zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.- Komentár

Autor:Ing. Jarmila Ďurďovičová, JUDr. Ivana Jušková, Mgr. Janette Smažáková, Eleonóra Šuplatová, Mgr. Gabriela Švedlárová
Rok vydania:2019
Počet strán:162

Od 1. januára 2019 je účinná rozsiahla novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla mnohé zmeny nielen pre podnikateľov, ale aj pre obce a mestá. V komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. 1. 2019 a k 1. 7. 2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním či výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou a tým, že bolo v zákone o odpadoch množstvo zmien, je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie.

22,00 € s DPH20,00 € bez DPH
1 ks
Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov - Komentár

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov - Komentár

Autor:Mgr. Janette Smažáková
Rok vydania:2019
Počet strán:54

Podrobný komentár zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúda účinnosť k 1. 1. 2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Dňa 17. októbra 2018 bol NR SR schválený zákon č. 329/2018 Z. z.o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z.o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po dvanástich rokoch platnosti zákona č. 17/2004 Z. z.o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov pristúpilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky k vypracovaniu nového zákona, keďže predchádzajúca právna úprava poplatkov za uloženie odpadov nebola postačujúca a nebola dostatočne motivujúca pre pôvodcov odpadov znižovať množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov.

12,10 € s DPH11,00 € bez DPH
1 ks