Monotematiky

Monotematiky sú edíciou, ktorá prináša unikátny praktický pohľad na jednu konkrétnu právnu tému alebo aspekt práva. Vníma ju z rôznych pohľadov aplikácie zákona s prihliadnutím na aplikačnú prax.

Monotematiky teda nie sú iba teóriou neoverenou v praxi. Naopak, čitateľ v nich nájde množstvo príkladov, vzorov a poznatkov z reálnej praxe, ako aj praktické rady, ako riešiť konkrétne prípady.

Filtre1
Právna oblasť
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Správne právo
 • Trestné právo
 • Ústavné právo
Edícia
 • Veľké komentáre
 • Komentáre
 • Judikatúra
 • Monotematika
Autor
 • Novinka
Filtre1
Zoradiť: od najnovších
Predvídateľnosť sporového konania

Predvídateľnosť sporového konania

Novinka
Autor:JUDr. Dušan Kucbel
Rok vydania:2024
Počet strán:328

Efektivita a predvídateľnosť rozhodovania je základným princípom, od ktorého by sa mal odvíjať procesný postup súdu pri riešení civilných sporov. V súvislosti s tým dielo poskytuje osobitný komentár k vybraným častiam Civilného sporového poriadku, ktorý je zameraný na právnu prax a zvládanie vybraných situácií, ktoré v priebehu sporového konania môžu nastať. Zameriava sa na to, ako by mali súd a sporové strany pristupovať k výkladu procesných inštitútov a ako v spore postupovať s cieľom rýchleho a efektívneho postupu vo veci.

Toto dielo nie je možné považovať za doktrinálny výklad procesného kódexu, ale za skúsenosti autora pri jeho aplikovaní. Čitateľ v publikácii nájde množstvo príkladov, vzorov, ako aj poznatkov zo súdnej praxe. Úlohou autora bolo priblížiť odlišný prístup k sporom oproti zaužívanej súdnej praxi, ktorá sa, žiaľ, vyznačuje naďalej neprimeranou dĺžkou konania. V publikácii je poskytnutý návod, ako docieliť správnu aplikáciu koncentrácie konania, zachovať zásadu rozhodnutia na prvom pojednávaní, kedy použiť predbežné prejednanie sporu so zameraním na osobitnú poučovaciu povinnosť súdu, ktorá v podmienkach právnej doktríny na území Slovenskej republiky ešte nebola doposiaľ dostatočne spracovaná. V nadväznosti na to autor poskytuje výklad postupu súdu, ktorý by mal zodpovedať sociálnej koncepcii sporového konania a prostriedky na presadenie pozície tzv. silného sudcu. Vymedzuje rozsah, v akom sú strany sporu zodpovedné za výsledok sporu s poukazom na ich procesné povinnosti.

Z obsahového hľadiska publikácia čerpá tiež zo zahraničnej právnej úpravy, súdnej praxe a právnej doktríny v Českej republike, kde došlo k presadzovaniu moderných inštitútov sporového konania skôr ako na území Slovenskej republiky. Výklad diela sa týka najmä civilného sporového konania na súde prvej inštancie, pretože podľa názoru autora ide o ťažiskovú časť sporového konania.

Dielo je určené predovšetkým sudcom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom a v neposlednom rade aj právnej teórii. Tým nie je vylúčené, že nájde svoje miesto aj u poslucháčov (študentov) právnických fakúlt ako pomôcka pri štúdiu, ako môže civilné sporové konanie v praxi vyzerať.

 

44,00 € s DPH40,00 € bez DPH
1 ks
Základy bezpečnostných opatrení - Príručka manažéra kybernetickej bezpečnosti

Základy bezpečnostných opatrení - Príručka manažéra kybernetickej bezpečnosti

Autor:Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE
Rok vydania:2024
Počet strán:212

Ambíciou tejto publikácie je poskytnúť nezávislý pohľad na výkladové a aplikačné problémy, praktickú stránku požiadaviek na bezpečnostné opatrenia vrátane vysvetlenia všeobecného významu opatrení a procesných povinností, ktoré vyplývajú povinným osobám z legislatívy. Príručka je určená na vzdelávanie dospelých, teda čitateľom, ktorí už majú určitú prax v informatike a v manažmente. Preto jednotlivé témy nie sú rozpracované do úplného technického detailu. Primárnou snahou bolo prepojiť požiadavky právnych predpisov, najmä zákona o kybernetickej bezpečnosti, s praktickými otázkami kybernetickej bezpečnosti a poskytnúť náhľad do problematiky aplikácie bezpečnostných opatrení. So zreteľom na neustále sa rozvíjajúce hrozby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti je ošetrenie rizík, spojených s kybernetickou bezpečnosťou, jednou z hlavných výziev pre zabezpečenie udržateľného a dôveryhodného digitálneho trhu. Príručka nie je iba teóriou, ktorá nikdy nebola overená v praxi, ale naopak — pohľadom a poznámkami z reálnej praxe informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Recenzenti: JUDr. Lucia Bezáková, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., Mgr. Ivan Kopáčik, por. Mgr. Matej Šalmík a Mgr. Marek Zeman, PhD.

38,50 € s DPH35,00 € bez DPH
1 ks
Pozemkové spoločenstvá

Pozemkové spoločenstvá

Novinka
Autor:JUDr. Marek Maslák, PhD.
Rok vydania:2024
Počet strán:128

"Monografia je zameraná na špecifickú právnu formu pre naše územie, a to o pozemkových spoločenstvách. V máloktorej dedine či meste na Slovensku nie je pozemkové spoločenstvo, bežne nazývané urbár či komposesorát. Pozemkovým spoločenstvám sa venujem dennodenne, nielen v odbornej či vedeckej činnosti, ale aj ako advokát zastupujúci či už samotné spoločenstvá, alebo ich jednotlivých podielnikov. Problematika pozemkových spoločenstiev ma zaujala hneď po skončení vysokoškolských štúdií, v rámci praxe advokátskeho koncipienta, a to z jedného dôvodu – keď som dostal na stôl vec týkajúcu sa činnosti pozemkového spoločenstva, nevedel som o tejto právnej forme vôbec nič. Nerozumel som, prečo sa v právnickej literatúre, na právnických fakultách, ako aj v aplikačnej praxi tejto téme venuje tak málo priestoru, hoci takmer v každej obci na Slovensku pôsobí urbárske spoločenstvo. Pozemkové spoločenstvá sú pri nesmiernej rozdrobenosti vlastníctva ideálnou právnou formou na zabezpečenie hospodárenia v lesoch a na poľnohospodárskej pôde. Pozemkové spoločenstvá sú ideálnou právnou formou na ochranu lesnej a poľnohospodárskej pôdy pred špekulatívnymi nadobúdateľmi. Pozemkové spoločenstvá, hoci sú súkromnými právnickými osobami, svojou činnosťou sledujú verejný záujem v podobe ochrany lesnej a poľnohospodárskej pôdy tým, že na nej podnikajú na účely, na ktoré má táto pôda slúžiť.

Verím, že pozemkové spoločenstvá budú v našom právnom poriadku ešte mnohé desaťročia. Tomu má pomôcť aj táto monografia, a to tým, aby objasnila základné otázky týkajúce sa pozemkových spoločenstiev a spoločných nehnuteľností, resp. spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, na ktorých pozemkové spoločenstvá zabezpečujú hospodárenie. Verím, že v tejto monografii nájdu užitočné informácie najmä samotné spoločenstvá a ich členovia. Zároveň je táto monografia určená sudcom, advokátom, ako aj pracovníkom okresných úradov pre ich potreby v aplikačnej praxi. V neposlednom rade je monografia určená študentom právnických fakúlt na oboznámenie sa s tým, čo je pozemkové spoločenstvo, ako funguje a aké činnosti vykonáva," Marek Maslák.

Recenzenti: doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD., JUDr. Milan Hlušák, PhD.

33,00 € s DPH30,00 € bez DPH
1 ks
Praktická príručka efektívneho verejného obstarávateľa

Praktická príručka efektívneho verejného obstarávateľa

Autor:JUDr. Adam Nociar, MPH
Rok vydania:2023
Počet strán:180

Praktická príručka efektívneho verejného obstarávateľa je určená pre široký okruh čitateľov, verejných obstarávateľov, ale aj predstaviteľov subjektov, ktoré v najrôznejšej miere prichádzajú do kontaktu s verejným obstarávaním. Publikácia poskytuje samotným verejným obstarávateľom istý návod a praktické rady, ako správne verejné obstarávanie organizovať a realizovať, a zároveň poskytuje informácie s potenciálom výrazne rozšíriť obzory iných subjektov (napr. hospodárskych subjektov) a zvýšiť ich efektivitu v rámci tejto náročnej a významnej problematiky.

Táto publikácia je koncipovaná spôsobom, ktorý reflektuje na bezpodmienečný zámer nastavenia optimálnej miery vyváženosti medzi praktickými potrebami verejných obstarávateľov spočívajúcimi v neustálej snahe o zabezpečovanie dodania tovaru, poskytovania služieb a uskutočňovania stavebných prác v dostatočnej kvalite a za primeranú cenu, a medzi dodržiavaním príslušných vnútroštátnych legislatívnych rámcov, ako aj rámcov vytvorených Európskou úniou. V uvedených intenciách sa príručka nezameriava iba na rýdzu legislatívu v oblasti verejného obstarávania, a teda najmä na zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale predstavuje celú predmetnú problematiku v širšom legislatívnom kontexte, ako aj v kontexte viacerých relevantných dokumentov medzinárodných inštitúcií a organizácií, ktoré nie sú vo všetkých prípadoch právne záväzné, avšak poskytujú zaujímavé a konštruktívne odpovede na mnohé praktické otázky, aké si verejní obstarávatelia často v rámci svojej každodennej činnosti kladú.

38,50 € s DPH35,00 € bez DPH
1 ks
Vecné bremená

Vecné bremená

Autor:JUDr. Dušan Kucbel
Rok vydania:2023
Počet strán:264

Predkladané dielo prináša praktický náhľad do problematiky vecných bremien ako vecnoprávnych obmedzení vlastníckeho práva. Cieľom autora bolo zosumarizovať čo najširšie množstvo praktických prípadov a ich riešení, ktoré má napomôcť právnej praxi. Základom tohto diela judikatúra, a to najmä tzv. vlastníckeho senátu Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorá tvorí primárny zdroj tohto diela. Dielo poskytuje tiež kritické názory k známej a publikovanej judikatúre Slovenskej republiky, najmä k spôsobu vedenia sporov pred súdmi, ako aj vydržaniu vecných bremien. Čitateľ tu nájde aj vzory žalobných návrhov, návod, akým spôsobom má uplatňovať subjekt z vecného bremena svoje nároky a s tým spojené ďalšie procesné aspekty konaní o vecných bremenách pred súdmi. Ide o praktickú príručku, ktorej použitie by malo nájsť svoje uplatnenie v právnej praxi.

40,00 € s DPH36,36 € bez DPH
1 ks
Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikatúrou

Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikatúrou

Autor:JUDr. Tomáš Zábrenszki
Rok vydania:2022
Počet strán:159

Predkladaná publikácia sa zaoberá problematikou kriminalizácie marihuany v rámci Slovenskej republiky. Užívanie marihuany je odporúčané Európskou úniou z medicínskeho hľadiska, avšak ani takéto užívanie nie je v Slovenskej republike legislatívne upravené. Viaceré štáty na túto skutočnosť reagovali liberalizáciou svojej drogovej politiky a prestali za určitých pravidiel marihuanu kriminalizovať v režime trestného práva a využívajú miernejšie alebo žiadne sankcie pri prechovávaní a pestovaní množstva, ktoré slúži pre vlastnú potrebu. Monografia poukazuje na minulé a súčasné trendy a vývoj spoločnosti v oblasti protidrogovej politiky ostatných štátov, ako aj poskytuje rozbor aktuálnej legislatívy platnej v Slovenskej republike s návrhmi de lege ferenda a aktuálnou rozhodovacou praxou súdov.

33,00 € s DPH30,00 € bez DPH
1 ks