Autori

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi, ktorí sú uznávanými autoritami v oblasti práva. Každého autora starostlivo vyberáme na základe jeho dlhoročného odborného pôsobenia v danej oblasti a jeho kreditu v očiach právnickej verejnosti.

Sme presvedčení o tom, že práve spolupráca s kvalitnými autormi je kľúčovým prvkom v našej misii poskytovať zákazníkom dôveryhodné informácie k aktuálnym právnym témam, ktoré im pomôžu pri výkone ich profesie.

JUDr. Róbert Bános

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä trestným, rodinným, obchodným právom a právom e-shopov. Jeho advokátska kancelária je členom viacerých prestížnych medzinárodných právnických organizácií ako the Internetional Law Office, the AEA International Lawyers Network. Okrem výkonu svojho povolania prednášal právo na Vysokej škole Gábora Dénesa v Budapešti. Má bohaté skúsenosti s tvorbou obchodných podmienok, ochranou osobných údajov, s poradenstvom pre start-upy a e-shopy. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom publikácie Zákon o rodine – Veľký komentár /Eurokódex 2015/ a autorom a spoluautorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Mgr. Anna Cyprichová

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK). Po úspešnom habilitačnom konaní na PF UK bol v roku 2008 vymenovaný za docenta vo vednom odbore trestné právo a po úspešnom vymenúvacom konaní na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne bol v roku 2014 vymenovaný za profesora vo vednom odbore trestné právo. V súčasnosti pôsobí na Generálnej prokuratúre SR vo funkcii zástupcu riaditeľky trestného odboru. Od roku 1999 je vysokoškolským učiteľom na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK; od roku 2015 je vedúcim tejto katedry. Je členom Vedeckých rád PF UK, Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Pôsobí aj ako externý pedagóg Justičnej akadémie SR a je členom dvoch vedeckých rád odborných časopisov v ČR. Pôsobí ako predseda rigoróznej komisie pre trestné právo procesné a trestné právo hmotné a tiež ako predseda odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor trestné právo. Je autorom alebo spoluautorom viacerých vysokoškolských učebných textov, odborných publikácií, niekoľkých desiatok vedeckých článkov; je autorom vedeckých monografií Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v SR (2007) a Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty (2013) a spoluautorom vedeckej monografie Dejiny prokuratúry na Slovensku (2014). Pravidelne sa zúčastňuje a vystupuje na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. Absolvoval štyri študijné pobyty v zahraničí. Bol členom rekodifikačnej komisie, ktorá vypracovala návrh nového Trestného poriadku, a členom Legislatívnej rady vlády SR. Je laureátom ceny Karola Planka  časopisu pre právnu prax Justičná revue za rok 2009.  

JUDr. Petra Čičkánová

Odborníčka v oblasti personalistiky

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.