Zákon o Policajnom zbore - Komentár

Zákon o Policajnom zbore - Komentár

Predpredaj
Autor:doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
Edícia:Komentáre
Právna oblasť:Správne právo
Rok vydania:2024
Vydanie:1.
Počet strán:644
Väzba:Mäkká
ISBN:978-80-8186-168-0

Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, do ktorého pôsobnosti je zverená veľmi rozsiahla agenda. Okrem ochrany spoločnosti a jednotlivých osôb pred nebezpečenstvom a konaním, ktoré narúšajú verejný poriadok a bezpečnosť, sú to aj ďalšie dôležité úlohy v súvislosti s odhaľovaním a objasňovaním protiprávnej činnosti, explicitne aj trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov. Práve boj s protiprávnou a najmä s trestnou činnosťou možno zaradiť k najdôležitejším úlohám, ktoré sú Policajnému zboru zverené, hoci vonkoncom nemožno hovoriť o jedinej oblasti pôsobnosti.

Komentovaným spracovaním jednotlivých ustanovení tohto zákona si autori kladú za cieľ poskytnúť čitateľovi základný, ale aj detailný a interdisciplinárny prehľad a veľmi dobrú orientáciu v postavení, pôsobnosti a v úlohách, ktoré sú Policajnému zboru zverené, a ktoré plní, a aj v komplexe oprávnení i povinností, ktoré príslušníci Policajného zboru majú, a ktoré sú im uložené.

Predkladaný komentár je určený nielen orgánom činným v trestnom konaní, ale všeobecne príslušníkom Policajného zboru, advokátom, sudcom a právnikom v rôznych oblastiach správy štátu.

Komentár poskytuje vysvetlenia k jednotlivým ustanoveniam zákona pre ich lepšie teoretické pochopenie a skvalitnenie aplikačnej praxe.

Právny stav k 1. 1. 2024.

Predpokladaný termín distribúcie 10.7.2024

60,50 € s DPH55,00 € bez DPH
1 ks
Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru

Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru

Autor:JUDr. Rastislav Kravár
Rok vydania:2020
Počet strán:146

Publikácia JUDIKATÚRA k zákonu č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície obsahuje vybrané pasáže právnych názorov z rozhodnutí súdov Slovenskej a Českej republiky, nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky a rozsudkov Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva v Štrasburgu, ktoré by mohli pomôcť lepšej orientácii v danej právnej oblasti. Ide o špecifický štátnozamestnanecký pomer verejného práva, ktorého právna úprava má formu kódexu. To sa prejavuje okrem iného aj v právnej úprave týkajúcej sa vzniku služobného pomeru, zmeny služobného pomeru, služobnej disciplíny, skončenia služobného pomeru a nárokov s tým súvisiacich. Publikácia je určená najmä zamestnancom štátu na tomto úseku štátnej správy, ale môže poslúžiť aj iným subjektom a širokej verejnosti.

19,80 € s DPH18,00 € bez DPH
1 ks
Štátnozamestnanecké vzťahy - Judikatúra - 1. diel

Štátnozamestnanecké vzťahy - Judikatúra - 1. diel

Autor:JUDr. Monika Kiklicová
Rok vydania:2022
Počet strán:505

"Po prvý raz v právnom poriadku Slovenskej republiky sa upravili práva a povinnosti štátu a štátneho zamestnanca vyplývajúce z vykonávania štátnej služby alebo súvisiace s vykonávaním štátnej služby zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe. V tomto zákone sa premietali právne úpravy problematiky štátnej služby iných, najmä európskych krajín. Následne sa ukázala potreba riešenia niektorých problémov týkajúcich sa nejasností v právnej úprave zákona o štátnej službe, a tak vstúpil do platnosti zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súčasnosti sú štátnozamestnanecké vzťahy upravené zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto právnou normou sú upravené právne vzťahy fyzických osôb vykonávajúcich štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere k štátu. Okrem zákona o štátnej službe sa na štátnozamestnanecké vzťahy ponechala delegovane i pôsobnosť Zákonníka práce. Rovnako ako pri Zákonníku práce a pracovnoprávnych vzťahoch aj pri štátnozamestnaneckých vzťahoch spory medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom o nároky vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy. Za dvadsať rokov rozhodovacej činnosti súdov v oblasti problematiky štátnozamestnaneckých vzťahov sa vyhotovilo množstvo súdnych rozhodnutí, ktorými súdy Slovenskej republiky podali právny výklad normy upravujúcej štátnozamestnanecké vzťahy, zisťovali zmysel a cieľ tejto právnej normy, ktorý by táto norma mala plniť a ktorý plní, s cieľom jej správneho praktického používania.

Predmetná publikácia poskytuje pohľad na rozhodovaciu činnosť súdov pri sporoch vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov, ktoré sú mnohokrát ovplyvňované predstavou a nazeraním toho ktorého politického spektra na fungovanie štátnej moci prostredníctvom štátnych inštitúcií, ktorých činnosť vykonávajú štátni zamestnanci, často dosadzovaní do vedúcich funkcií ako politickí nominanti," JUDr. Monika Kiklicová

49,50 € s DPH45,00 € bez DPH
1 ks