Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov - Komentár

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov - Komentár

Edícia:Komentáre
Právna oblasť:Občianske právo
Vydanie:1.
Autor:prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Komentár k zákonu o združovaní občanov vyšiel v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Na základe úpravy zákona o združovaní občanov v Slovenskej republike v súčasnosti pôsobí približne 60-tisíc občianskych združení, odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov. Predkladaný komentár je v zásade prvým komplexným slovenským komentárom k zákonu č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Keďže právo slobodne sa združovať v združeniach je jedným z ústavne garantovaných politických práv, komentár komunikuje aj s vedeckou a odbornou literatúrou ústavného práva. Právo slobodne sa združovať v združeniach má interdisciplinárny rozmer, preto komentár nadväzuje taktiež na základnú civilistickú spisbu, spisbu obchodného a správneho práva, napokon aj na spisbu trestného práva. Napokon komentár zahŕňa nielen aplikačnú prax slovenských a českých súdov, ale aj rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva. Komentár nadväzuje taktiež na zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pri jednotlivých ustanoveniach prepája práva a povinnosti združení a ministerstva vnútra pri zapisovaní údajov v danom registri. Komentár je určený právnickej verejnosti v oblasti tvorby, realizácie a aplikácie práva, v oblasti právnej vedy, tiež je určený študentom práva, no azda bude nápomocný aj širokej verejnosti. Recenzenti: • prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva; • prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra ústavného práva a správneho práva; • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Katedra občianskeho a obchodného práva.

33,00 € s DPH30,00 € bez DPH
1 ks