Náš výber
Katastrálny zákon - Komentár

Katastrálny zákon - Komentár

Autor:JUDr. Jana Dráčová, Mgr. Andrej Polák
Rok vydania:2024
Počet strán:492

V Ústave Slovenskej republiky je právo vlastniť majetok zakotvené ako základné ľudské právo v čl. 20. Pri vlastníctve nehnuteľností sa s ním spája aj evidencia, ktorú vykonáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných úradov v katastri nehnuteľností. Pravidlá jeho fungovania obsahuje katastrálny zákon, jeho vykonávacia vyhláška a spravovací poriadok.
Ponúkame vám komentár katastrálneho zákona, v ktorom je spracovaný výklad zákona od času jeho vzniku s dôrazom aj na praktické skúsenosti s jeho aplikáciou.
Tento komentár prináša tak znenie zákona a komentovanie jednotlivých ustanovení, ako aj prehľad judikatúry a názorov ústredného orgánu štátnej správy na úseku katastra, ktoré sú uverejňované v Katastrálnom bulletine.
Cieľom komentára je byť dobrou a spoľahlivou pomôckou pri výklade katastrálneho zákona v bežnej praxi.
Právny stav k 1. 4. 2024.

 

50,00 € s DPH45,45 € bez DPH
1 ks
Základy bezpečnostných opatrení - Príručka manažéra kybernetickej bezpečnosti

Základy bezpečnostných opatrení - Príručka manažéra kybernetickej bezpečnosti

Autor:Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE

Ambíciou tejto publikácie je poskytnúť nezávislý pohľad na výkladové a aplikačné problémy, praktickú stránku požiadaviek na bezpečnostné opatrenia vrátane vysvetlenia všeobecného významu opatrení a procesných povinností, ktoré vyplývajú povinným osobám z legislatívy. Príručka je určená na vzdelávanie dospelých, teda čitateľom, ktorí už majú určitú prax v informatike a v manažmente. Preto jednotlivé témy nie sú rozpracované do úplného technického detailu. Primárnou snahou bolo prepojiť požiadavky právnych predpisov, najmä zákona o kybernetickej bezpečnosti, s praktickými otázkami kybernetickej bezpečnosti a poskytnúť náhľad do problematiky aplikácie bezpečnostných opatrení. So zreteľom na neustále sa rozvíjajúce hrozby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti je ošetrenie rizík, spojených s kybernetickou bezpečnosťou, jednou z hlavných výziev pre zabezpečenie udržateľného a dôveryhodného digitálneho trhu. Príručka nie je iba teóriou, ktorá nikdy nebola overená v praxi, ale naopak — pohľadom a poznámkami z reálnej praxe informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Recenzenti: JUDr. Lucia Bezáková, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., Mgr. Ivan Kopáčik, por. Mgr. Matej Šalmík a Mgr. Marek Zeman, PhD.

38,50 € s DPH35,00 € bez DPH
1 ks
Praktická príručka efektívneho verejného obstarávateľa

Praktická príručka efektívneho verejného obstarávateľa

Autor:JUDr. Adam Nociar, MPH
Rok vydania:2023
Počet strán:180

Praktická príručka efektívneho verejného obstarávateľa je určená pre široký okruh čitateľov, verejných obstarávateľov, ale aj predstaviteľov subjektov, ktoré v najrôznejšej miere prichádzajú do kontaktu s verejným obstarávaním. Publikácia poskytuje samotným verejným obstarávateľom istý návod a praktické rady, ako správne verejné obstarávanie organizovať a realizovať, a zároveň poskytuje informácie s potenciálom výrazne rozšíriť obzory iných subjektov (napr. hospodárskych subjektov) a zvýšiť ich efektivitu v rámci tejto náročnej a významnej problematiky.

Táto publikácia je koncipovaná spôsobom, ktorý reflektuje na bezpodmienečný zámer nastavenia optimálnej miery vyváženosti medzi praktickými potrebami verejných obstarávateľov spočívajúcimi v neustálej snahe o zabezpečovanie dodania tovaru, poskytovania služieb a uskutočňovania stavebných prác v dostatočnej kvalite a za primeranú cenu, a medzi dodržiavaním príslušných vnútroštátnych legislatívnych rámcov, ako aj rámcov vytvorených Európskou úniou. V uvedených intenciách sa príručka nezameriava iba na rýdzu legislatívu v oblasti verejného obstarávania, a teda najmä na zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale predstavuje celú predmetnú problematiku v širšom legislatívnom kontexte, ako aj v kontexte viacerých relevantných dokumentov medzinárodných inštitúcií a organizácií, ktoré nie sú vo všetkých prípadoch právne záväzné, avšak poskytujú zaujímavé a konštruktívne odpovede na mnohé praktické otázky, aké si verejní obstarávatelia často v rámci svojej každodennej činnosti kladú.

38,50 € s DPH35,00 € bez DPH
1 ks