Eurokódex

Vydavateľstvo hodnotnej literatúry

EDÍCIE EUROKÓDEX

 •  
 • Základy bezpečnostných opatrení

  Základy bezpečnostných opatrení - Príručka manažéra kybernetickej bezpečnosti

  Ambíciou tejto publikácie je poskytnúť nezávislý pohľad na výkladové a aplikačné problémy, praktickú stránku požiadaviek na bezpečnostné opatrenia vrátane vysvetlenia všeobecného významu opatrení a procesných povinností, ktoré vyplývajú povinným osobám z legislatívy. Príručka je určená na vzdelávanie dospelých, teda čitateľom, ktorí už majú určitú prax v informatike a v manažmente. Preto jednotlivé témy nie sú rozpracované do úplného technického detailu. Primárnou snahou bolo prepojiť požiadavky právnych predpisov, najmä zákona o kybernetickej bezpečnosti, s praktickými otázkami kybernetickej bezpečnosti a poskytnúť náhľad do problematiky aplikácie bezpečnostných opatrení.
  So zreteľom na neustále sa rozvíjajúce hrozby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti je ošetrenie rizík, spojených s kybernetickou bezpečnosťou, jednou z hlavných výziev pre zabezpečenie udržateľného a dôveryhodného digitálneho trhu.
  Príručka nie je iba teóriou, ktorá nikdy nebola overená v praxi, ale naopak — pohľadom a poznámkami z reálnej praxe informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
  Recenzenti: JUDr. Lucia Bezáková, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., Mgr. Ivan Kopáčik, por. Mgr. Matej Šalmík a Mgr. Marek Zeman, PhD.
   
 • Predvídateľnosť sporového konania

  Predvídateľnosť sporového konania

  Efektivita a predvídateľnosť rozhodovania je základným princípom, od ktorého by sa mal odvíjať procesný postup súdu pri riešení civilných sporov. V súvislosti s tým dielo poskytuje osobitný komentár k vybraným častiam Civilného sporového poriadku, ktorý je zameraný na právnu prax a zvládanie vybraných situácií, ktoré v priebehu sporového konania môžu nastať. Zameriava sa na to, ako by mali súd a sporové strany pristupovať k výkladu procesných inštitútov a ako v spore postupovať s cieľom rýchleho a efektívneho postupu vo veci.
  Toto dielo nie je možné považovať za doktrinálny výklad procesného kódexu, ale za skúsenosti autora pri jeho aplikovaní. Čitateľ v publikácii nájde množstvo príkladov, vzorov, ako aj poznatkov zo súdnej praxe. Úlohou autora bolo priblížiť odlišný prístup k sporom oproti zaužívanej súdnej praxi, ktorá sa, žiaľ, vyznačuje naďalej neprimeranou dĺžkou konania. V publikácii je poskytnutý návod, ako docieliť správnu aplikáciu koncentrácie konania, zachovať zásadu rozhodnutia na prvom pojednávaní, kedy použiť predbežné prejednanie sporu so zameraním na osobitnú poučovaciu povinnosť súdu, ktorá v podmienkach právnej doktríny na území Slovenskej republiky ešte nebola doposiaľ dostatočne spracovaná. V nadväznosti na to autor poskytuje výklad postupu súdu, ktorý by mal zodpovedať sociálnej koncepcii sporového konania a prostriedky na presadenie pozície tzv. silného sudcu. Vymedzuje rozsah, v akom sú strany sporu zodpovedné za výsledok sporu s poukazom na ich procesné povinnosti.
  Z obsahového hľadiska publikácia čerpá tiež zo zahraničnej právnej úpravy, súdnej praxe a právnej doktríny v Českej republike, kde došlo k presadzovaniu moderných inštitútov sporového konania skôr ako na území Slovenskej republiky. Výklad diela sa týka najmä civilného sporového konania na súde prvej inštancie, pretože podľa názoru autora ide o ťažiskovú časť sporového konania.
  Dielo je určené predovšetkým sudcom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom a v neposlednom rade aj právnej teórii. Tým nie je vylúčené, že nájde svoje miesto aj u poslucháčov (študentov) právnických fakúlt ako pomôcka pri štúdiu, ako môže civilné sporové konanie v praxi vyzerať.

   
 • Pozemkové spoločenstvá

  Pozemkové spoločenstvá

  "Monografia je zameraná na špecifickú právnu formu pre naše územie, a to o pozemkových spoločenstvách. V máloktorej dedine či meste na Slovensku nie je pozemkové spoločenstvo, bežne nazývané urbár či komposesorát.
  Pozemkovým spoločenstvám sa venujem dennodenne, nielen v odbornej či vedeckej činnosti, ale aj ako advokát zastupujúci či už samotné spoločenstvá, alebo ich jednotlivých podielnikov. Problematika pozemkových spoločenstiev ma zaujala hneď po skončení vysokoškolských štúdií, v rámci praxe advokátskeho koncipienta, a to z jedného dôvodu – keď som dostal na stôl vec týkajúcu sa činnosti pozemkového spoločenstva, nevedel som o tejto právnej forme vôbec nič. Nerozumel som, prečo sa v právnickej literatúre, na právnických fakultách, ako aj v aplikačnej praxi tejto téme venuje tak málo priestoru, hoci takmer v každej obci na Slovensku pôsobí urbárske spoločenstvo.
  Pozemkové spoločenstvá sú pri nesmiernej rozdrobenosti vlastníctva ideálnou právnou formou na zabezpečenie hospodárenia v lesoch a na poľnohospodárskej pôde. Pozemkové spoločenstvá sú ideálnou právnou formou na ochranu lesnej a poľnohospodárskej pôdy pred špekulatívnymi nadobúdateľmi. Pozemkové spoločenstvá, hoci sú súkromnými právnickými osobami, svojou činnosťou sledujú verejný záujem v podobe ochrany lesnej a poľnohospodárskej pôdy tým, že na nej podnikajú na účely, na ktoré má táto pôda slúžiť.
  Verím, že pozemkové spoločenstvá budú v našom právnom poriadku ešte mnohé desaťročia. Tomu má pomôcť aj táto monografia, a to tým, aby objasnila základné otázky týkajúce sa pozemkových spoločenstiev a spoločných nehnuteľností, resp. spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, na ktorých pozemkové spoločenstvá zabezpečujú hospodárenie.
  Verím, že v tejto monografii nájdu užitočné informácie najmä samotné spoločenstvá a ich členovia. Zároveň je táto monografia určená sudcom, advokátom, ako aj pracovníkom okresných úradov pre ich potreby v aplikačnej praxi. V neposlednom rade je monografia určená študentom právnických fakúlt na oboznámenie sa s tým, čo je pozemkové spoločenstvo, ako funguje a aké činnosti vykonáva," JUDr. Marek Maslák, PhD., autor.
  Recenzenti: doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.; JUDr. Milan Hlušák, PhD.


   

 

 •  

AUTORI

INZERCIA

EPI KONFERENCIE

Organizujeme konferencie týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien, na ktorých okrem bohatého odborného programu v  podaní renomovaných lektorov nechýbajú ani zvučné mená z  najvyšších miest a  príslušných orgánov či priestor pre networking.



Pracovné právo 2024
Pracovné právo a  personalistika 2024
V. ročník EPI-konferencie

Lektori: Jozef Toman, Marcel Dolobáč, Jana Sapáková, Lucia Sabová Danková, Monika Viszlay, Katarína Matulníková, Jozef Lukajka, Viktor Takács
16. - 17. 4. 2024
GDPR 2024
GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2024
VII. ročník EPI-konferencie

Otvorenie konferencie: Tibor Čamaj
Lektori: Lucia Semančínová, Marcela Macová, Angela Sobolčiaková, Paula Babicová, Jana Sisáková, Roman Václav, Lucia Váryová
18. - 19. 6. 2024
Kybernetická bezpečnosť 2024
Kybernetická bezpečnosť 2024
VI. ročník EPI-konferencie

30. 9. - 1. 10. 2024

Realizované konferencie

Odpadové hospodárstvo 2024
Odpadové hospodárstvo 2024
X. ročník EPI-konferencie

Otvorenie konferencie:
• Marek Chovan, Ministerstvo životného prostredia SR, generálny tajomník služobného úradu
• Branislav Tréger, Združenie miest a obcí Slovenska, podpredseda/primátor mesta Liptovský Hrádok
Lektori: Eleonóra Šuplatová, Michal Sebíň, Martina Rodenáková, Ján Chovanec, Tomáš Schabjuk, Annamária Tóthová, Petr Bielan, Jana Guštafiková, Rajmund Prusiewicz, Erwin Binner, Branislav Tréger, Peter Pajerchin, Tibor Švec, Ľubomír Ďuračka
18. - 19. 3. 2024
Verejné obstarávanie 2024
Verejné obstarávanie 2024
V. ročník EPI-konferencie

Lektori: Marián Jaššo, Branislav Hudec, Jozef Božik, Adam Nociar, Patricia Tóthová, Terézia Nagyová, Pavol Kováčik, Ondrej Matej, Martin Hoffmann, Anna Juráková, Vladimír Kordoš, Martin Boržík, Miroslav Chlipala, Ľubomír Kubička, Roman Hulák, Andrej Mikláš, Katarína Hreusová
13. - 14. 2. 2024
Stavebné právo 2023
Stavebné právo 2023
II. ročník EPI-konferencie

Lektori: Martin Hypký, Roman Skorka, Slavomíra Salajová, Pavol Kováčik, Ján Petržala, Eva Kováčechová, Pavol Fürst, Tomáš Funtík, Martin Baloga, Peter Kotvan, Tibor Hlinka, Martina Zeleňáková
27. - 28. 11. 2023
Kybernetická bezpečnosť 2023
Kybernetická bezpečnosť 2023
V. ročník EPI-konferencie

Otvorenie konferencie: Roman Konečný, Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ; Jozef Božik, Združenie miest a  obcí Slovenska, predseda
Lektori: Ivan Makatura, Tomáš Hettych, Luboš Fryc, Zuzana Omelková, Luboš Klokner, Roman Čupka, Katarína Vladár Lešková, Lukáš Kurtiniak, Roman Václav, Matej Šalmík, Michal Rampášek, Ján Lichvár, Juraj Nemeček, Lukáš Hlavička, Miroslav Havelka, Václav Hřích, Jindřich Kalíšek, Katarína Kampová, Martina Repíková, Július Selecký, Marek Zeman, Peter Dulenčin, Lukáš Balážik, Pavol Balžanka, Petra Kotuliaková, Ivan Kotuliak, Filip Tubler, Miloš Tomka, Miroslav Michalko
2. - 3. 10. 2023
Odpadové hospodárstvo 2023
Odpadové hospodárstvo 2023
IX. ročník EPI-konferencie

Otvorenie konferencie: Milan Chrenko, minister životného prostredia Slovenskej republiky
Lektori: Tomáš Schabjuk, Miroslava Masničáková, Jan Maršák, Roman Skorka, Radovan Potočár, Juraj Musil, František Beták, Martin Drozd, Ján Jenčo, Petr Havelka, Ján Chovanec, Ingrid Jenisová, Tomáš Hospodár, Katarína Schneider, Marek Prítyi, Lukáš Skurka, Pavol Prepiak
21. - 22. 9. 2023
GDPR 2023
GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2023
VI. ročník EPI-konferencie

Lektori: Marcela Macová, Vladan Rámiš, Lucia Semančínová, Ondrej Zimen, Marek Frecer, Roman Václav, Martin Cach, Martin Oczvirk, Lucia Váryová, Jana Sisáková, Ján Golais, Angela Sobolčiaková, Paula Babicová, Lucia Bezáková
5. - 6. 6. 2023
Pracovné právo 2023
Pracovné právo 2023
IV. ročník EPI-konferencie

Lektori: Soňa Filípková, Jozef Toman, Marcel Dolobáč, Tomáš Homolya, Lucia Sabová Danková, Paulína Pokorná, Michal Drobný, Ľubomír Kadlečík, Markéta Hritz, Martin Gymerský, Katarína Matulníková
23. - 24. 3. 2023
Verejné obstarávanie 2023
Verejné obstarávanie 2023
IV. ročník EPI-konferencie

Lektori: Štefan Holý, Peter Kubovič, Vladimír Kordoš, Róbert Majchrák, Asena Filková, Adam Nociar, Branislav Hudec, Ondrej Matej, Terézia Nagyová, Barney Smith, Lýdia Budziňáková, Boris Kordoš, Martin Hoffmann, Jozef Daňko, Roman Osika, Dušan Donoval
13. - 14. 2. 2023
Stavebné právo 2022
Stavebné právo 2022
I. ročník EPI-konferencie

Lektori: Štefan Holý, Martin Hypký, Milota Sidorová, Roman Skorka, Slavomíra Salajová, Peter Kotvan, Martin Chren, Tibor Németh, Jozef Olašák, Tatiana Prokopová, Pavol Kukura, Juraj Suchánek, Ján Petržala, Matej Košalko, Adriana Jankovičová, Pavol Kováčik, Marek Perdík, Mário Glos
28. - 29. 11. 2022
Kybernetická bezpečnosť 2022
Kybernetická bezpečnosť 2022
IV. ročník EPI-konferencie

Lektori: Roman Konečný, Ivan Makatura, Tomáš Hettych, Miroslav Chlipala, Rastislav Janota, Štefan Pilár, René Baran, Jindřich Kalíšek, Peter Veselý, Igor Straka, Michal Rampášek, Roman Václav, Jozef Andraško, David Dvořák, Pavol Adamec, Michal Ries, Tomáš Loveček, Martin Fábry, Václav Hřích, Marián Illovský, Ivan Kotuliak, Pavel Zeman, Pavol Draxler, Roman Čupka, Maroš Barabas, Daniel Hejda, Radoslav Repa, Matej Šalmík, Kristián Košťál, Petr Hněvkovský, Miroslav Michalko
3. - 4. 10. 2022
Odpadové hospodárstvo 2022
Odpadové hospodárstvo 2022
VIII. ročník EPI-konferencie

Lektori: Juraj Smatana, Rastislav Zamboj, Eleonóra Šuplatová, Oľga Trcková, Peter Gallovič, Miroslava Masničáková, Michal Sebíň, Peter Krasnec, Tomáš Schabjuk, Martin Kečkéš, Pavol Kováčik, Miroslav Jurkovič, Zuzana Krajčovičová, Annamária Tóthová, Mária Lošonská, Rudolf Mackovič, Petr Bielan, Ján Csontos, Radovan Potočár, Ladislav Halász
22. - 23. 9. 2022
GDPR 2022
GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2022
V. ročník EPI-konferencie

Lektori: Mgr. Ing. Ivana Draškovič, Mgr. Martin Cach, JUDr. Simona Klučiarová, JUDr. Marcela Macová, JUDr. Lucia Semančínová, JUDr. Lucia Bezáková, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Lucia Váryová, PhD., JUDr. Paula Babicová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., JUDr. Vladan Rámiš, PhD., Jakub Berthoty, LL.M., Mgr. Michal Nohel, JUDr. Lucia Sabová Danková
6. - 7. 6. 2022
Pracovné právo 2022
Pracovné právo 2022
III. ročník EPI-konferencie

Lektori: Ing. Juraj Káčer, JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Lucia Sabová Danková, doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., Paulína Pokorná, JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA, Mgr. Kamil Košík, JUDr. Daniel Širhal, MBA, JUDr. Mária Kasanová, JUDr. Nikola Jaborníková, doc. JUDr. Viktor Križan, PhD., Ing. František Foltán
5. - 6. 5. 2022
Stavebné právo 2021
Stavebné právo 2021
I. ročník EPI-konferencie

2. - 3. 12. 2021
Verejné obstarávanie 2021
Verejné obstarávanie 2021
III. ročník EPI-konferencie

Lektori: Mgr. Štefan Holý, JUDr. Róbert Majchrák, JUDr. Juraj Tkáč, PhD., JUDr. Ján Azud, Mgr. Michal Roháč, Mgr. Branislav Hudec, Ing. Tomáš Cholasta, Ing. Roman Kuchár, Mgr. Adéla Havlová, LL.M., JUDr. Adam Nociar, MPH, Mgr. Lucia Slovák, LL.M., JUDr. Katarína Mrázová, JUDr. Peter Kotvan
25. - 26. 11. 2021
GDPR 2021
GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2021
IV. ročník EPI-konferencie

Lektori: JUDr. Angela Sobolčiaková, LL.M., JUDr. Jana Sisáková, JUDr. Lucia Bezáková, JUDr. Michaela Jánošíková, Mgr. Rudolf Obert, JUDr. Lucia Semančínová, Mgr. Martin Cach, Mgr. Zuzana Motúzová, Mgr. Ján Golais, Jakub Berthoty, LL.M., JUDr. Paula Babicová, JUDr. Štefan Pilár, Mgr. Gabriela Holíková, LL.M.
11. - 12. 11. 2021
Kybernetická bezpečnosť 2021
Kybernetická bezpečnosť 2021
III. ročník EPI-konferencie

Lektori: Roman Konečný, Radek Beneš, Jindřich Kalíšek, Pavel Zeman, Štefan Pilár, René Baran, Miroslav Chlipala, Tomáš Loveček, Martin Gymerský, Miroslav Havelka, Ivan Kotuliak, Marek Zeman, Stanislav Šišulák, Peter Veselý, Tomáš Hettych, Marián Illovský, Rastislav Janota, Dagmar Vidríková, Ivan Makatura, David Dvořák, Zuzana Omelková, Pavol Draxler, Tomáš Zaťko, Martina Lisická
4. - 5. 10. 2021
Odpadové hospodárstvo 2021
Odpadové hospodárstvo 2021
VII. ročník EPI-konferencie

Lektori: Juraj Smatana, Martin Maslák, Marcel Vrátný, Miroslava Masničáková, Martin Basila, Tomáš Baloch, Daniel Kleman, Marcel Kalman, Ján Kundľa, Miroslav Jurkovič, Marián Kobolka, Roman Vandák, Tomáš Schabjuk, Robert Procházka, Kamil Potoma
27. - 28. 9. 2021
Konkurz a  reštrukturalizácia 2021
Konkurz a  reštrukturalizácia 2021
VI. ročník EPI-konferencie

Lektori: JUDr. Martin Maliar, JUDr. Danica Birošová, Ing. Eva Barčíková
24. - 25. 5. 2021
Informačné technológie vo verejnej správe 2020
Zákon o  informačných technológiách vo verejnej správe 2020/2021
II. ročník EPI-konferencie
Lektori: Martin Florián, Štefan Szilva, Marián Danko, Stanislav Guláš, Jozef Andraško, Richard Kiškováč, Martin Bezek, Martin Konečný, Pavol Frič, Martin Thurzo, Ivan Makatura, Peter Dolíhal, Michal Ďorda
16. - 17. 3. 2021
Pracovné právo 2020
Pracovné právo 2020/2021
II. ročník EPI-konferencie

Lektori: Mgr. Michaela Pastorková Závodná, Ing. Štefan Ďurajka, PhD., Ing. Karol Zimmer, doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., JUDr. Vladimír Grác, JUDr. Roman Soska, JUDr. Jana Žuľová, PhD., Ing. Nora Lauková, JUDr. Lucia Sabová Danková, JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Martin Vavro
8. - 9. 2. 2021
Trestné právo 2020
Trestné právo 2020
VII. ročník EPI-konferencie
Lektori: JUDr. Ľubica Masárová, PhD., JUDr. Ján Šanta, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
14. - 15. 12. 2020
GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2020
GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2020
III. ročník EPI-konferencie

Lektori: Irena Hudecová, Lucia Bezáková, Roman Soska, Ivan Makatura, Daniel Paracka, Štefan Pilár, Jindřich Kalíšek, Pavel Lacko, Jakub Berthoty, Lucia Semančínová, Marek Frecer, Adrian Bagala, Pavol Szabo, Viktor Ewerling, Viktória Nagyová Tenkač
30. 11. - 1. 12. 2020
Konkurz a  reštrukturalizácia 2020
Konkurz a  reštrukturalizácia 2020
V. ročník EPI-konferencie
Lektori: JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Danica Birošová, JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Martin Maliar, prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
15. - 16. 10. 2020

Odpadové hospodárstvo 2020
Odpadové hospodárstvo 2020
VI. ročník EPI-konferencie
Lektori: Ing. Peter Gallovič, Ing. Tomáš Schabjuk, Ing. Juraj Smatana, Mgr. Michal Bakyta, Ing. Peter Šimurka, Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Ing. Ján Dráb, PhD., Ing. Martin Basila, Ing. Roman Vandák, Miroslav Jakuš, Dipl. Ing. Dušan Magula, Bc. Zuzana Čachová, Jože Gregorič, Ing. Juraj Jakeš, JUDr. Katarína Liebscherová, Mgr. Janette Smažáková, Nina Sankovič, JUDr. Roman Malček, Ing. Viera Špalková, PhD.
12. - 13. 10. 2020

Kybernetická bezpečnosť 2020
Kybernetická bezpečnosť 2020
II. ročník EPI-konferencie
Lektori: Miroslav Chlipala, Ivan Makatura, Štefan Pilár, David Dvořák, Marek Zeman, Ondrej Krajč, Tomáš Zaťko, Jindřich Kalíšek, Pavol Draxler, Ján Lichvár, Juraj Koreň, Jaroslav Oster, Ladislav Hodinka, Igor Straka, Zsolt Géczi, Rastislav Janota, Matej Šalmík, Lukáš Neduchal, Tomáš Hettych
4. - 5. 10. 2020

Verejné obstarávanie 2020
Verejné obstarávanie 2020
II. ročník EPI-konferencie
Lektori: Mgr. Katarína Hreusová, JUDr. Róbert Majchrák, Mgr. Ondrej Čurilla, JUDr. Ivan Holič, JUDr. Zuzana Krajčovičová, Mgr. Ján Kapec, Mgr. Branislav Hudec, Mgr. Pavel Herman, Mgr. Michal Garaj
24. - 25. 9. 2020

Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Lektori: doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., JUDr. Jana Žuľová, PhD., Ing. Nora Lauková, prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Mgr. Miroslava Mošonová
18. - 19. 11. 2019

Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Lektori: JUDr. Ján Šanta, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
21. - 22. 10. 2019

Zákon o  informačných techológiách vo verejnej správe 2019
Zákon o  informačných technológiách vo verejnej správe 2019
Zákon o  informačných technológiách vo verejnej správe 2019
Lektori: PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko, kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD., Mgr. Michal Korytko, Ing. Magdaléna Šergovičová, Mgr. Simona Habaľová, JUDr. Monika Mušutová, JUDr. Jozef Andraško, PhD., Ing. Pavol Frič, PhD., Ing. Ľuboš Batěk, Ing. Marek Macho, Mgr. Ján Kotrady
23. - 24. 9. 2019

GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2019
GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2019
GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2019
Lektori: Ondrej Macko, Mgr. Irena Hudecová, JUDr. Lucia Bezáková, Ing. Tomáš Dopirák, JUDr. Jakub Pavčík, Ing. Ivan Makatura, CRISC, Ing. Martin Kuľhavý, Marek Kaman, Mgr. Ladislav Bačo, Mgr. Michal Korytko, Mgr. Ján Golais, Ondrej Krajč, Mgr. Zuzana Motúzová
4. - 5. 6. 2019

Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Lektori: doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Danica Birošová
14. - 15. 5. 2019

Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Lektori: JUDr. Peter Kubovič, JUDr. Róbert Majchrák, JUDr. Ivan Holič, Mgr. Michal Garaj, JUDr. Zuzana Krajčovičová, Mgr. Ján Kapec, Mgr. Branislav Hudec, Mgr. Jozef Bálint
9. - 10. 4. 2019

Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Lektori: Mgr. Zuzana Halásová, PhD., JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Ing. Ivan Makatura, Ing. Pavol Adamec, Mgr. Marek Zeman, PhD., JUDr. Štefan Pilár, JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, PhD.
1. - 2. 4. 2019

Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodrástvo 2019
Lektori: Ing. Peter Gallovič, Ing. Jarmila Ďurďovičová, Ing. Tomáš Schabjuk, Mgr. Peter Valent, Ing. Peter Šimurka, Mgr. Michaela Ploszeková MBA, RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, JUDr. Katarína Liebscherová, Ing. Juraj Číž, RNDr. Michal Sebíň, PhD., JUDr. Veronika Václavková, Ing. Martin Hauskrecht
21. - 22. 3. 2019

Trestné činy hospodárske
Trestné činy hospodárske, daňové a  sprenevera eurofondov
Trestné činy hospodárske, daňové a  sprenevera eurofondov
Lektori: JUDr. Ján Šanta, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Jozef Maruščák, LLB, Ing. Dušan Daniška
18. - 19. 10. 2018

GDPR a  osobné údaje so 7 odbornikmi
GDPR a  osobné údaje v  panelovej diskusii so 7 odborníkmi
GDPR a  osobné údaje v  panelovej diskusii so 7 odborníkmi
Lektori: Mgr. Irena Hudecová, Ing. Ivan Makatura
14. 6. 2018

Odpady e+ 2018
Odpady e+ 2018
Odpady e+ 2018
Lektori: Mgr. Janette Smažáková, Mgr. Eleonóra Šuplatová, Mgr. Peter Antal, Ing. Peter Benko, RNDr. Ján Čepček, PhD., JUDr. Ľubomíra Kubišová, Ing. Zuzana Kocunová, Evert Lichtenbelt, JUDr. Daniela Medžová, Nobuhiro Tanigaki, Mgr. Oľga Trcková, Ing. Viera Špalková, PhD.
26. - 27. 4. 2018

Konkurz a  reštrukturalizácia 2018
Konkurz a  reštrukturalizácia aktuálne v  roku 2018
Konkurz a  reštrukturalizácia aktuálne v  roku 2018
Lektori: JUDr. Martin Maliar, JUDr. Boris Tóth, JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Jaroslav Macek
24. - 25. 4. 2018

Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v  konkurznom a  daňovom práve
Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v  konkurznom a  daňovom práve
Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v  konkurznom a  daňovom práve
Lektori: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., JUDr. Ján Šanta, PhD.
27. 9. 2017

Konkurz a  reštrukturalizácia - všetko o  zmenách
Konkurz a  reštrukturalizácia - všetko o  zmenách
Konkurz a  reštrukturalizácia – všetko o  zmenách
Lektori: JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Martin Maliar, JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Matúš Králik, PhD., JUDr. Miroslav Duračinský
25. - 26. 4. 2017

Recenzie

Videogaléria

Fotogaléria

Pracovné právo 2019

Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019
Pracovné právo 2019

Trestné právo 2019

Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019
Trestné právo 2019

Zákon o  informačných technológiách vo verejnej správe 2019

ITVS 2019
Informačné technológie vo verejnej správe 2019
ITVS 2019
Informačné technológie vo verejnej správe 2019
ITVS 2019
Informačné technológie vo verejnej správe 2019
ITVS 2019
Informačné technológie vo verejnej správe 2019
ITVS 2019
Informačné technológie vo verejnej správe 2019
ITVS 2019
Informačné technológie vo verejnej správe 2019
ITVS 2019
Informačné technológie vo verejnej správe 2019
ITVS 2019
Informačné technológie vo verejnej správe 2019

GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2019

GDPR 2019
GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
GDPR 2019
GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
GDPR 2019
GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
GDPR 2019
GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
GDPR 2019
GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
GDPR 2019
GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
GDPR 2019
GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
GDPR 2019
GDPR a  ochrana osobných údajov 2019

Konkurz a  reštrukturalizácia 2019

Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
Konkurz a  reštrukturalizácia 2019

Verejné obstarávanie 2019

Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019
Verejné obstarávanie 2019

Kybernetická bezpečnosť 2019

Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019
Kybernetická bezpečnosť 2019

Odpadové hospodárstvo 2019

Pracovné právo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019
Odpadové hospodárstvo 2019

Kontakt

EUROKÓDEX, s.r.o.

Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina

IČO: 44 871 384
IČ DPH: SK2022865999
DIČ: 2022865999
zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 51588/L

Riaditeľka spoločnosti

Alena Chrenková
chrenkova@eurokodex.sk
+421 41 70 53 228
+421 918 663 247