Náš výber
Základy bezpečnostných opatrení - Príručka manažéra kybernetickej bezpečnosti

Základy bezpečnostných opatrení - Príručka manažéra kybernetickej bezpečnosti

Autor:Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE
Rok vydania:2024
Počet strán:212

Ambíciou tejto publikácie je poskytnúť nezávislý pohľad na výkladové a aplikačné problémy, praktickú stránku požiadaviek na bezpečnostné opatrenia vrátane vysvetlenia všeobecného významu opatrení a procesných povinností, ktoré vyplývajú povinným osobám z legislatívy. Príručka je určená na vzdelávanie dospelých, teda čitateľom, ktorí už majú určitú prax v informatike a v manažmente. Preto jednotlivé témy nie sú rozpracované do úplného technického detailu. Primárnou snahou bolo prepojiť požiadavky právnych predpisov, najmä zákona o kybernetickej bezpečnosti, s praktickými otázkami kybernetickej bezpečnosti a poskytnúť náhľad do problematiky aplikácie bezpečnostných opatrení. So zreteľom na neustále sa rozvíjajúce hrozby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti je ošetrenie rizík, spojených s kybernetickou bezpečnosťou, jednou z hlavných výziev pre zabezpečenie udržateľného a dôveryhodného digitálneho trhu. Príručka nie je iba teóriou, ktorá nikdy nebola overená v praxi, ale naopak — pohľadom a poznámkami z reálnej praxe informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Recenzenti: JUDr. Lucia Bezáková, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., Mgr. Ivan Kopáčik, por. Mgr. Matej Šalmík a Mgr. Marek Zeman, PhD.

38,50 € s DPH35,00 € bez DPH
1 ks
Zákon o Policajnom zbore - Komentár

Zákon o Policajnom zbore - Komentár

Predpredaj
Autor:doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
Rok vydania:2024
Počet strán:644

Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, do ktorého pôsobnosti je zverená veľmi rozsiahla agenda. Okrem ochrany spoločnosti a jednotlivých osôb pred nebezpečenstvom a konaním, ktoré narúšajú verejný poriadok a bezpečnosť, sú to aj ďalšie dôležité úlohy v súvislosti s odhaľovaním a objasňovaním protiprávnej činnosti, explicitne aj trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov. Práve boj s protiprávnou a najmä s trestnou činnosťou možno zaradiť k najdôležitejším úlohám, ktoré sú Policajnému zboru zverené, hoci vonkoncom nemožno hovoriť o jedinej oblasti pôsobnosti.

Komentovaným spracovaním jednotlivých ustanovení tohto zákona si autori kladú za cieľ poskytnúť čitateľovi základný, ale aj detailný a interdisciplinárny prehľad a veľmi dobrú orientáciu v postavení, pôsobnosti a v úlohách, ktoré sú Policajnému zboru zverené, a ktoré plní, a aj v komplexe oprávnení i povinností, ktoré príslušníci Policajného zboru majú, a ktoré sú im uložené.

Predkladaný komentár je určený nielen orgánom činným v trestnom konaní, ale všeobecne príslušníkom Policajného zboru, advokátom, sudcom a právnikom v rôznych oblastiach správy štátu.

Komentár poskytuje vysvetlenia k jednotlivým ustanoveniam zákona pre ich lepšie teoretické pochopenie a skvalitnenie aplikačnej praxe.

Právny stav k 1. 1. 2024.

Predpokladaný termín distribúcie 10.7.2024

60,50 € s DPH55,00 € bez DPH
1 ks
Katastrálny zákon - Komentár

Katastrálny zákon - Komentár

Novinka
Autor:JUDr. Jana Dráčová, Mgr. Andrej Polák
Rok vydania:2024
Počet strán:492

V Ústave Slovenskej republiky je právo vlastniť majetok zakotvené ako základné ľudské právo v čl. 20. Pri vlastníctve nehnuteľností sa s ním spája aj evidencia, ktorú vykonáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných úradov v katastri nehnuteľností. Pravidlá jeho fungovania obsahuje katastrálny zákon, jeho vykonávacia vyhláška a spravovací poriadok.
Ponúkame vám komentár katastrálneho zákona, v ktorom je spracovaný výklad zákona od času jeho vzniku s dôrazom aj na praktické skúsenosti s jeho aplikáciou.
Tento komentár prináša tak znenie zákona a komentovanie jednotlivých ustanovení, ako aj prehľad judikatúry a názorov ústredného orgánu štátnej správy na úseku katastra, ktoré sú uverejňované v Katastrálnom bulletine.
Cieľom komentára je byť dobrou a spoľahlivou pomôckou pri výklade katastrálneho zákona v bežnej praxi.
Právny stav k 1. 4. 2024.

 

50,00 € s DPH45,45 € bez DPH
1 ks