Vyplnenie daňového priznania k DPH


Anotácia:
Postup pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobia po 1. 5. 2004 upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v § 78. Vzor nového tlačiva daňového priznania na DPH bol vyhlásený opatrením MF SR z 28. apríla 2004 č. 3031/2004-73 a uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2004. 

Popis článku

Názov: Vyplnenie daňového priznania k DPH
Titul: Daňový a účtovný poradca podnikateľa
Ročník: 2004
Číslo: 11
Strana: 22-39
Dátum právneho stavu [od]: 1. 5. 2004
Dátum právneho stavu [do]: 30. 9. 2007

Autori:

kolektív


Postup pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobia po 1. 5. 2004 upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v § 78. Vzor nového tlačiva daňového priznania na DPH bol vyhlásený opatrením MF SR z 28. apríla 2004 č. 3031/2004-73 a uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2004. 

Počet osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie, sa po 1. 5. 2004 značne rozšíril. Podľa nového znenia zákona o DPH sa povinnosť podať daňové priznanie v niektorých momentoch vzťahuje aj na zdaniteľnú osobu (podnikateľský subjekt) – neplatiteľa dane, alebo fyzickú osobu – občana. 

Platitelia registrovaní podľa § 4, § 5 a § 6 podávajú daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým môže byť kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok a v lehote na podanie daňového priznania sú povinní zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť. Týka sa to predovšetkým tuzemských platiteľov, ale aj zahraničných osôb, ktoré sú registrované z dôvodu, že začali u nás vykonávať činnosť, ktorá podlieha dani, a zahraničných osôb, ktoré sú na Slovensku registrované z dôvodu realizácie zásielkového predaja.  

Povinnosť podať negatívne daňové priznanie sa vzťahuje iba na „klasických“ platiteľov registrovaných podľa § 4. Tieto osoby sú povinné podávať daňové priznanie aj v prípade, že im v danom zdaňovacom období nevznikne daňová povinnosť ani právo na odpočítanie dane. Zahraničné osoby, registrované podľa § 5 a § 6, nie sú povinné podať negatívne daňové priznanie. 

Platitelia identifikovaní pre daň podľa § 7, tzv. nadobúdatelia, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku a pri prepravných službách tovaru dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu, ak si objednali službu pod svojím IČ, sú povinní podať DP do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom im vznikla daňová povinnosť. 

Daňové priznanie po 1. 5. 2004 sú povinné podať aj osoby, ktoré nie sú registrované ako platitelia DPH, ale podľa § 69 sú povinné platiť daň. Medzi tieto osoby radíme: 

  • zdaniteľné osoby, t. j. podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné platiť daň pri službách a pri tovare dodanom s montážou a inštaláciou s miestom dodania v tuzemsku, ktoré im dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo tretieho štátu, 

  • osobu, ktorá nie je platiteľom, ak uvedie na faktúre pri dodaní tovaru alebo služby daň, ktorú je povinná podľa § 69 ods. 5 zaplatiť. 

Tieto osoby podávajú daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v rovnakej lehote sú povinné zaplatiť daň. 

Osoba, ktorá nie je registrovaná ako platiteľ, je povinná podať daňové priznanie pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu v lehote siedmich dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a v tej istej lehote zaplatiť daň. Táto osoba je povinná priložiť k daňovému priznaniu aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku, a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné k správnemu určeniu dane. 

Osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu a ktorá nie je platiteľom, uplatňuje v daňovom priznaní odpočítanie dane. Lehota na podanie daňového priznania nie je zákonom určená, daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania. 

Daňové priznanie na novom tlačive budú platitelia s mesačným zdaňovacím obdobím podávať prvýkrát za zdaňovacie obdobie máj 2004 v lehote do 25. 6. 2004. 

Platitelia so štvrťročným zdaňovacím obdobím budú podľa prechodných ustanovení v § 85 ods. 12 podávať za zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2004 dve daňové priznania: 

  • za apríl na tlačive „starom“, pričom platiteľ uvedie na tomto tlačive pôvodné DIČ, platné do 30. 4. 2004, 

  • za máj a jún na novom tlačive, na ktorom uvedie platiteľ nové identifikačné číslo pre daň. 

Obidve daňové priznania podá platiteľ so štvrťročným zdaňovacím obdobím do 25 dní po skončení II. štvrťroka. Výsledný vzťah platiteľa k štátnemu rozpočtu, t. j. vlastná daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet sa určí ako súčet obidvoch priznaní. 

Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.  

 PRÍKLAD č. 1:     Vyplnenie daňového priznania – platiteľ registrovaný podľa § 4     

Platiteľ dane, obchodná spoločnosť ABC, spol. s r. o., má mesačné zdaňovacie obdobie. Platiteľ má obchodnú činnosť, výrobnú činnosť, prenajíma nehnuteľnosť platiteľom aj neplatiteľom DPH a zabezpečuje prepravné služby aj zasielateľské služby. 

I.    Dodané tovary a služby v mesiaci jún 2004: 

1.    predal tovar v tuzemsku vo svojej maloobchodnej predajni v cene s DPH 1 785 000 Sk, 

2.    vyviezol tovar na Ukrajinu v hodnote 900 000 Sk, vývoz potvrdený v písomnom colnom vyhlásení 7. 6. 2004, 

3.    dňa 10. 6. 2004 poskytol služby právneho zastúpenia v SR podnikateľovi z Českej republiky, cena poskytnutej služby 25 000 Sk, 

4.    prepravil tovar zo Španielska do Poľska, prepravu si objednal poľský podnikateľ pod IČ, ktoré má pridelené v Poľsku, služba bola dodaná 16. 6. 2004, fakturovaná suma 90 000 Sk, 

5.    16. 6. 2004 dodal tovar do Španielska osobám neidentifikovaným pre daň v cene s DPH 357 000 Sk, 

6.    dodal tovar do Talianska osobe identifikovanej pre daň v tomto členskom štáte v hodnote 500 000 Sk, tovar bol odoslaný 15. 6. 2004, faktúru podľa § 72 vyhotovil platiteľ 17. 6. 2004, 

7.    dňa 17. 6. 2004 poskytol služby právneho zastúpenia v SR fyzickej osobe, občanovi Nemecka, hodnota poskytnutej právnej služby v cene s DPH 23 800 Sk, 

8.    prepravil tovar z Rakúska do Talianska, prepravu si objednal tuzemský platiteľ dane pod svojim IČ pre DPH, ktoré mu pridelil správca dane na Slovensku, služba bola dodaná dňa 23. 6. 2004, fakturovaná suma s daňou 71 400 Sk, 

9.    28. 6. 2004 fakturoval českému odberateľovi práce na hnuteľnom hmotnom majetku – ušitie posteľnej bielizne z materiálu dodaného odberateľom v mesiaci máj 2004; tieto práce si odberateľ objednal pod identifikačným číslom pre daň, ktoré mu pridelil finančný úrad v ČR, hotové výrobky si prepravil na územie ČR odberateľ, fakturovaná hodnota poskytnutých služieb – 80 000 Sk, 

10.    dňa 29. 6. 2004 platiteľ fakturoval prepravu tovaru pre českého objednávateľa z Rakúska do ČR, prepravu objednal u tuzemského prepravcu, tuzemský prepravca – platiteľ dane, mu službu v cene s DPH 23 800 Sk dodal 26. 6. 2004, v ten istý deň mu vyhotovil doklad podľa § 71, náš platiteľ fakturoval zabezpečenie prepravy českému odberateľovi 29. 6. 2004, cena služby 26 000 Sk, 

11.    fakturoval nájom časti nehnuteľnosti oslobodený od dane neplatiteľovi v sume 100 000 Sk, nájom má byť zaplatený do 30. 6. 2004, 

12.    fakturoval nájom časti nehnuteľnosti platiteľovi v cene s daňou 71 400 Sk, nájom má byť zaplatený do 30. 6. 2004, 

13.    30. 6. 2004 premiestnil tovar – elektronické súčiastky do Poľska, za účelom ich prepracovania v tomto členskom štáte, službu prepracovania si objednal pod svojím identifikačným číslom, ktoré mu pridelil správca dane v SR, 

14.    banka 30. 6. 2004 pripísala platiteľovi úroky v sume 22 000 Sk z peňažných prostriedkov uložených na terminovanom vklade v banke. 


II. Prijaté tovary a služby v mesiaci jún 2004:  

15.    dovoz tovaru z Ukrajiny, daň v sume 72 000 Sk zaplatil na colnici 7. 6. 2004, 

16.    nákup tovaru v tuzemsku, tovar bol dodaný 15. 6. 2004 v cene s DPH 714 000 Sk, faktúru podľa § 71 dostal 19. 6. 2004, 

17.    reklamné služby prijaté od dodávateľa z Českej republiky, služby boli dodané dňa 19. 6. 2004 (dátum dodania uvedený na faktúre), suma dodaných služieb v Kč 200 000, 

18.    nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – z Nemecka, tovar mu dopravil nemecký dodávateľ dňa 21. 6. 2004, fakturovaná suma 60 000 EUR, dátum vyhotovenia faktúry dňa 25. 6. 2004, 

19.    prepravná služba tovaru z Rakúska do Českej republiky, ktorú mu dodal tuzemský dopravca a ktorú obstaral (ďalej fakturoval) pre českého odberateľa služby, cena prijatej služby s DPH 23 800 Sk, 

20.    dodanie energie, faktúru vyhotovenú tuzemským dodávateľom podľa § 71 za elektrickú energiu v cene s DPH 59 500 Sk dostal platiteľ 4. 7. 2004, energiu platí formou preddavkov, 

21.    strážne služby, ktoré mu dodáva tuzemský dodávateľ v cene s DPH 35 700 Sk, služba má byť zaplatená vždy do posledného dňa kalendárneho mesiaca, faktúru vyhotovenú podľa § 71 dostal platiteľ 8. 7. 2004 (službu platí preddavkovo). 

Dodanú energiu a nakúpené služby stráženia objektu použije platiteľ aj na plnenie oslobodené od dane podľa § 38 – nájom nehnuteľnosti neplatiteľovi. U týchto prijatých plnení si platiteľ odpočíta daň v pomernej výške. V roku 2003 mal platiteľ ročný koeficient 0,9050, tento koeficient bude v súlade s § 85 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH používať pri predbežnom odpočítaní dane do konca roku 2004. Ročné vysporiadanie dane urobí platiteľ podľa § 51 nového zákona o DPH

 Postup platiteľa podľa zákona o DPH:     

I.    Dodané tovary a služby 

1.    Predaj tovaru v tuzemsku je zdaniteľným obchodom, dodaním tovaru podľa § 8 ods. 1, ktoré podlieha dani, základ dane 1 500 000 Sk, daň 285 000 Sk. Najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti, t. j. odo dňa dodania tovaru, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru s náležitosťami podľa § 71, v danom prípade sa za faktúru považuje doklad z ERP podľa § 71 ods. 5, hodnota predávaných tovarov vrátane dane nie je viac ako 50 000 Sk. Základ dane uvedie platiteľ do riadku 01 daňového priznania (súčtový riadok pre základ dane), aj do riadku 03 daňového priznania, daň do riadku 02 (súčtový riadok pre daň). 

2.    Vývoz tovaru, t. j. dodanie tovaru, ktorý je prepravený alebo odoslaný predávajúcim do miesta určenia na území tretieho štátu je podľa § 47 ods. 1 oslobodený od dane. Pri realizácii tohto plnenia si platiteľ môže odpočítať daň z nakúpených tovarov a služieb (oslobodené plnenie s možnosťou odpočítania dane). Vývoz tovaru je platiteľ povinný preukázať podľa § 47 ods. 3 písomným colným vyhlásením o prepustení tovaru do colného režimu „vývoz“ a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru. Sumu 900 000 Sk uvedie platiteľ do riadku 09 daňového priznania aj do súčtového riadku 06 DP. 

3.    Právne služby poskytol tuzemský platiteľ podnikateľovi z Českej republiky. Je to služba zadefinovaná v § 15 ods. 8, u ktorej sa miesto dodania posudzuje podľa § 15 ods. 7. Miestom dodania právnych služieb, ktoré sú dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom ako je členský štát dodávateľa služby, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre spotrebu a využitie ktorej sa služby dodávajú. Dodávateľ služby je tuzemský platiteľ, službu dodal dňa 10. 6. 2004, miesto dodania právnej služby je ČR. Českému odberateľovi fakturuje službu bez DPH. Dňa 15. 6. 2004 mu vyhotoví faktúru podľa § 73, fakturovaná suma 25 000 Sk, cenu tejto služby v daňovom priznaní neuvádza. 

4.    Preprava tovaru medzi dvomi členským krajinami (zo Španielska do Poľska) je poskytnutie služby. Podľa § 16 ods. 1 je miestom dodania prepravných služieb tovaru medzi dvomi členskými štátmi miesto, kde sa preprava tovaru začína, s výnimkou, ak sa prepravná služba tovaru vykonáva pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa preprava tovaru začína. V takom prípade je miestom dodania služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň. V našom príklade sa preprava tovaru začína v Španielsku, ale objednal si ju poľský podnikateľ pod identifikačným číslom pre daň, ktoré mu bolo pridelené v Poľsku. Miestom dodania tejto služby je Poľsko. Tuzemský platiteľ fakturuje cenu bez DPH, vyhotoví faktúru s náležitosťami podľa § 73, deň dodania tejto služby uvedený na faktúre je 16. 6. 2004, sumu 90 000 Sk platiteľ do daňového priznania neuvádza (miestom dodania služby nie je tuzemsko, preto podľa § 2 nie je predmetom dane). 

5.    Dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom, alebo na jeho účet z členského štátu iného ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň, okrem dodania nových dopravných prostriedkov a tovaru dodaného s montážou a inštaláciou je pre účely tohto zákona zásielkovým predajom. Platiteľ dodal tovar do Španielska osobám neidentifikovaným pre daň. Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji je členský štát, v ktorom sa končí odoslanie alebo preprava tovaru, za podmienky, že hodnota dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú týmto členským štátom alebo ak si dodávateľ zvolí za miesto dodania tento členský štát. Limit pre zásielkový predaj je v Španielsku 35 000 EUR, náš platiteľ realizoval dodanie tovaru touto formou prvýkrát, t. j. nedosiahol limit pre registráciu pri zásielkovom predaji v tomto členskom štáte, ani sa v Španielsku neregistroval dobrovoľne. Platiteľ dodá tovar s miestom dodania v SR, t. j. v cene s DPH 357 000 Sk. Základ dane uvedie do riadku 01 aj 03 daňového priznania a daň do riadku 02. 

6.    Dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru, alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte, je oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1. Deň dodania tovaru podľa § 8 je 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bol tovar dodaný alebo deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom. V našom príklade tovar bol odoslaný 15. 6. 2004, faktúra bola vyhotovená 17. 6. 2004, tento deň je deň dodania. Sumu 500 000 Sk uvedie platiteľ do riadku 08 daňového priznania aj do súčtového riadku 06. Pri dodaní tovaru do iného členského štátu vyhotoví platiteľ faktúru podľa § 72. Oslobodenie od dane je povinný preukázať podľa § 43 ods. 5 kópiou faktúry a ďalším dokladom podľa spôsobu prepravy, v našom príklade prepravu zabezpečila iná osoba, t. j. platiteľ musí mať prepravný doklad alebo iný doklad o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia. 

7.    Právne služby poskytol tuzemský platiteľ fyzickej osobe, občanovi Nemecka. Opäť ide o službu podľa § 15 ods. 8. Pretože v danom prípade neboli služby poskytnuté osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, miestom dodania tejto služby je podľa § 15 ods. 1 tuzemsko. Nemeckému občanovi fakturuje platiteľ hodnotu poskytnutej právnej služby v cene s DPH 23 800 Sk, hodnotu 20 000 Sk uvedie do riadku 01 aj riadku 03 DP, sumu dane 3 800 Sk uvedie do riadku 02 DP. 

8.    Preprava tovaru medzi dvomi členskými krajinami sa začína v Rakúsku, ale prepravnú službu si objednal tuzemský platiteľ pod IČ, ktoré mu pridelil správca dane na Slovensku. Miestom dodania tejto služby je tuzemsko, služba bola dodaná 23. 6. 2004, týmto dňom vznikla platiteľovi daňová povinnosť. Dodávateľ služby vyhotoví faktúru podľa § 71 zákona o DPH, tuzemskému platiteľovi fakturuje cenu s daňou, základ dane 60 000 Sk uvedie do riadku 03 aj do riadku 01 (súčtový riadok) daňového priznania a daň 11 400 Sk do riadku 02 daňového priznania. 

9.    Poskytnutie služby – práce na hnuteľnom hmotnom majetku, vykonal platiteľ pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, v ktorom sa služby fyzicky vykonali. Miestom dodania tejto služby je v takom prípade podľa § 16 ods. 7 členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým sa mu služba dodala.
V našom príklade je to ČR, tuzemský platiteľ 28. 6. 2004 fakturoval českému odberateľovi práce na hnuteľnom hmotnom majetku – ušitie posteľnej bielizne z materiálu dodaného odberateľom v mesiaci jún 2004; tieto práce si odberateľ objednal pod identifikačným číslom pre daň, ktoré mu pridelil finančný úrad v ČR, tuzemský platiteľ fakturuje cenu služby bez DPH. Podľa § 70 ods. 8 je tuzemský platiteľ povinný viesť záznamy potrebné na identifikáciu hnuteľného hmotného majetku z iného členského štátu, na ktorom vykoná práce, ak tieto práce vykonáva pre osobu identifikovanú pre daň v inom členskom štáte podľa
§ 16 ods. 7. Fakturovaná hodnota poskytnutej služby – 80 000 Sk v cene bez DPH, hodnotu tejto služby platiteľ v daňovom priznaní neuvádza, miestom dodania služby nie je tuzemsko. 

10.    Obstaranie prepravy tovaru, ak zdaniteľná osoba koná vo svojom mene na účet inej osoby pre českého objednávateľa z Rakúska do ČR, je poskytnutie služby podľa § 9 ods. 4. Miestom dodania prepravných služieb tovaru medzi dvomi členskými krajinami je miesto začatia prepravy. Ak obstarávateľ dodá službu odberateľovi, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát začatia prepravy tovaru, je miestom dodania služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu službu dodal. Český objednávateľ si službu objednal pod identifikačným číslom pre daň prideleným v ČR. Tuzemský zasielateľ, platiteľ dane, fakturuje zabezpečenie prepravy bez DPH, pretože podľa § 16 ods. 1 je to služba s miestom dodania v ČR. Prepravu tuzemský obstarávateľ objednal u tuzemského prepravcu, tuzemský prepravca, platiteľ dane, mu službu v cene s DPH 23 800 Sk dodal 26. 6. 2004 (miesto dodania prepravnej služby je SR – objednal si ju zasielateľ pod IČ pre DPH prideleným v tuzemsku, v ten istý deň mu vyhotovil doklad podľa § 71), náš platiteľ – zasielateľ, fakturuje prepravu českému odberateľovi dňa 29. 6. 2004 bez DPH, vyhotovil doklad podľa § 73, cenu služby 26 000 Sk v daňovom priznaní neuvádza. 

11.    Nájom časti nehnuteľnosti je dodaním služby podľa § 9 ods. 1 písm. b), poskytnutie práva užívať hmotný majetok. Nájom nehnuteľnosti neplatiteľovi je podľa § 38 ods. 3 oslobodený od dane, pri poskytnutí tejto služby si platiteľ nemôže odpočítať daň z nakúpených tovarov a služieb (oslobodené plnenie bez možnosti odpočítania dane). Podľa § 19 ods. 3 ide o opakované dodanie služby, ktorá sa považuje za dodanú dňom, kedy má byť zaplatená, v našom príklade 30. 6. 2004. Sumu 100 000 Sk uvedie platiteľ do riadku 07 aj do súčtového riadku daňového priznania. Pri realizácii oslobodených služieb podľa § 28 – § 41 zákona o DPH nie je platiteľ povinný podľa § 71 ods. 1 vyhotoviť faktúru s náležitosťami podľa § 71 ods. 2

12.    Nájom časti nehnuteľnosti platiteľovi sa platiteľ rozhodol podľa § 38 ods. 5 zdaňovať. Podľa § 19 ods. 3 ide o opakované dodanie služby, ktorá sa považuje za dodanú dňom, kedy má byť zaplatená, v našom príklade 30. 6. 2004. Sumu 60 000 Sk uvedie platiteľ do riadku 03 daňového priznania aj do súčtového riadku 01, daň 11 400 Sk do riadku 02 daňového priznania. Platiteľ vyhotoví faktúru s náležitosťami podľa § 71 ods. 2, príp. podľa § 71 ods. 3 sa môže za faktúru považovať dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, ak obsahuje údaje podľa § 71 ods. 2

13.    Premiestnenie tovaru v sume 500 000 Sk do Poľskej republiky za účelom jeho prepracovania nie je podľa § 8 ods. 4 písm. f) dodaním tovaru. Službu spracovania tovaru si tuzemský platiteľ objednal pod svojím identifikačným číslom, ktoré mu pridelil správca dane v SR. V daňovom priznaní hodnotu premiestnených súčiastok neuvádza, poskytnutie služby bude predmetom dane v tuzemsku po dodaní služby, ktorú mu bude poľský dodávateľ fakturovať bez DPH a tuzemský platiteľ poskytnutú službu zdaní 19 % sadzbou dane, spracované súčiastky sa prepravia naspäť do SR. 

14.    Prijatie úrokov v sume 22 000 Sk z peňažných prostriedkov uložených na terminovanom vklade (ani na inom vklade) v banke nie je predmetom dane. 

I. – A Povinnosť vysporiadania dane: 

17– A) Zo služieb uvedených v § 15 ods. 8 s miestom dodania v SR.
Reklamné služby boli českým dodávateľom dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, miestom dodania týchto služieb je miesto, kde má osoba, pre spotrebu a využitie ktorej sa služby dodávajú, sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň. Dodávateľ služieb je z Českej republiky a služby dodal osobe, ktorá na Slovensku podniká, t. j. tuzemskej zdaniteľnej osobe, platiteľovi dane. Podľa
§ 69 ods. 3 sa povinnosť platiť daň prenáša na našu zdaniteľnú osobu – platiteľa dane, túto daň si môže po splnení podmienok odpočítať. Služby boli dodané dňa 19. 6. 2004 (dátum dodania uvedený na faktúre), suma dodaných služieb v Kč 200 000, kurz koruny vyhlásený v kurzovom lístku NBS na tento deň 1,3. Základ dane 200 000 x 1,3 = 260 000 Sk, daň 260 000 x 19 : 100 = 49 400 Sk. Sumu dane uvedie platiteľ v riadku 11 daňového priznania, základ dane 260 000 Sk v riadku 10 daňového priznania. 

18 – A)  Z tovaru nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý mu dopravil nemecký dodávateľ dňa 21. 6. 2004, fakturovaná suma 60 000 EUR, dátum vyhotovenia faktúry 25. 6. 2004. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je od 1. 5. 2004 predmetom dane, platiteľ musí vysporiadať daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku, po splnení podmienok si súčasne môže túto daň odpočítať. Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká platiteľovi podľa § 20 ods. 1 daňová povinnosť 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru alebo v deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred týmto dňom. Faktúra bola v našom príklade vyhotovená 25. 6. 2004, v tento deň vznikla platiteľovi daňová povinnosť a podľa § 26 prepočíta fakturovanú sumu 60 000 EUR kurzom Sk vyhláseným v kurzovom lístku NBS dňa 25. 6. 2004. Predpokladajme kurz koruny v tento deň 41 Sk, potom základ dane je 60 000 x 41 = 2 460 000 Sk, daň 2 460 000 x 19 : 100 = 467 400 Sk. Prepočet ceny bez dane na slovenské koruny, sadzbu dane a výšku dane v Sk uvedie platiteľ na faktúre podľa § 74, ktorú mu vyhotovil nemecký dodávateľ. Základ dane v sume 2 460 000 Sk uvedie platiteľ do riadku 04 daňového priznania a súčasne do súčtového riadku 01, daň v sume 467 400 Sk uvedie do riadku 02 daňového priznania. 


II. Prijaté tovary a služby – odpočítanie dane: 

15.    Daň v sume 72 000 Sk, ktorú zaplatil platiteľ pri dovoze tovaru na colnici dňa 7. 6. 2004 a má písomné colné vyhlásenie o prepustení tovaru do voľného obehu, si môže odpočítať v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie jún 2004. Sumu dane 72 000 Sk uvedie do riadku 18 aj do súčtového riadku 19 daňového priznania, pretože túto daň si môže platiteľ odpočítať v plnej výške. 

16.    Z tovaru nakúpeného v tuzemsku v cene s DPH 714 000 Sk. Faktúru podľa § 71 dostal 19. 6. 2004, tovar bol dodaný 15. 6. 2004, v tento deň vznikla dodávateľovi daňová povinnosť a odberateľovi právo na odpočítanie dane. Daň si odpočíta v plnej výške, sumu dane 114 000 Sk uvedie platiteľ do riadku 15 aj do súčtového riadku 19 daňového priznania.  

17.    Daň v sume 49 400 Sk uplatnenú platiteľom z prijatých reklamných služieb, u ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH, je pre platiteľa súčasne daňou podľa § 49 ods. 2 písm. b), ktorú si môže po splnení podmienok odpočítať. Faktúru podľa § 74 dostal platiteľ 22. 6. 2004, daň si môže odpočítať za zdaňovacie obdobie jún 2004, sumu dane 49 400 Sk uvedie platiteľ v riadku 16 daňového priznania aj v riadku 19 daňového priznania. 

18.    Daň v sume 467 400 Sk, ktorú je povinný platiteľ vysporiadať z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, je pre platiteľa súčasne daňou podľa § 49 ods. 2 písm. c), ktorú si môže po splnení podmienok odpočítať. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu vznikla platiteľovi dňom vyhotovenia faktúry – 25. 6. 2004, faktúru podľa § 74 dostal platiteľ 28. 6. 2004, vypočítanú daň si môže odpočítať za zdaňovacie obdobie jún 2004. Sumu odpočítateľnej dane 467 400 Sk uvedie do riadku 17 daňového priznania aj do riadku 19 daňového priznania. 

19.    Daň z prepravnej služby tovaru z Rakúska do Českej republiky, ktorú platiteľovi dodal tuzemský dopravca v cene s DPH 23 800 Sk. Daň v sume 3 800 Sk si môže platiteľ odpočítať v plnej sume za zdaňovacie obdobie jún. Preprava dodaná 26. 6. 2004, čo je súčasne vznik práva na odpočítanie dane u odberateľa, v ten istý deň má daňový doklad, sumu 3 800 Sk uvedie do riadku 16 DP aj do riadku 19 DP (platiteľ – zasielateľ, fakturuje obstaranie prepravy ďalej českému odberateľovi dňa 29. 6. 2004 bez DPH, vyhotovil doklad podľa § 73, cena služby 26 000 Sk – bod 10). 

20.    Z nákupu energie, ktorú platí formou preddavkov, faktúru vyhotovenú tuzemským dodávateľom podľa § 71 v cene s DPH 59 500 Sk dostal platiteľ 4. 7. 2004. Dodanie elektrickej energie sa podľa § 8 ods. 1 považuje za dodanie tovaru. Právo na odpočítanie dane má platiteľ za zdaňovacie obdobie jún, pretože daňová povinnosť vznikla dodávateľovi 30. 6. 2004 (do dňa podania daňového priznania za ZO jún 2004 má faktúru vyhotovenú dodávateľom podľa § 71). U tohto prijatého plnenia si platiteľ odpočíta daň v pomernej výške, pretože nakúpený tovar – elektrickú energiu, použil aj na službu oslobodenú od dane podľa § 38 nájom nehnuteľnosti (energia zahrnutá v cene nájmu), daň v sume 9 500 Sk uvedie do riadku 15 daňového priznania, daň v pomernej výške prepočítanú koeficientom – 8 597,50 Sk, do riadku 19 daňového priznania (ročný koeficient za rok 2003 mal platiteľ 0,9050, t. j. 9 500 x 0,9050 = 8 597,50). 

21.    Z nakúpených služieb stráženia objektu, ktoré dodáva platiteľovi tuzemský dodávateľ mesačne v cene s DPH 35 700 Sk a ktoré odberateľ platí formou preddavkov. Daňová povinnosť dodávateľovi vznikla dňom, kedy má byť za službu zaplatené, t. j. do 30. 6. 2004 (opakované dodanie služby podľa § 19 ods. 3), faktúru vyhotovenú podľa § 71 dostal platiteľ 8. 7. 2004. Právo na odpočítanie dane si uplatní za zdaňovacie obdobie jún. U tohto prijatého plnenia si platiteľ odpočíta daň v pomernej výške, pretože nakúpenú službu stráženia objektu použil aj na službu oslobodenú od dane podľa § 38 – nájom nehnuteľnosti (služba zahrnutá v cene nájmu). Daň v sume 5 700 Sk uvedie do riadku 15 daňového priznania, daň v pomernej výške prepočítanú – 5 158,50 Sk do riadku 19 daňového priznania (ročný koeficient za rok 2003 mal platiteľ 0,9050, t. j. 5 700 x 0,9050 = 5 158,50). 


 I. Evidencia podľa § 70 pre účely vysporiadania daňovej povinnosti  

Dodanie tovarov a služieb v tuzemsku  

p. č. 

doklad číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň vzniku daňovej povinnosti 

základ dane 

daň 

1/1 

2/5 

3/7 

4/8 

5/12 

mesačná uzávierka z ERP 

115, 116/04 

118/04 

119/04 

123/04 

predaj tovaru 

zásielkový predaj 

právne zastúpenie – služba 

preprava tovaru – služba 

nájom nehnuteľnosti 

 1. 6. – 30. 6. 2004 

 16. 6. 2004 

17. 6. 2004 

23. 6. 2004 

30. 6. 2004 

 1 500 000 

 300 000 

20 000 

60 000 

 60 000 

 285 000 

 57 000 

3 800 

11 400 

11 400 

Nadobudnutie tovaru z iného ČŠ – § 11  

p. č. 

interný doklad – fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň vzniku daňovej povinnosti 

kurz Sk 

základ dane 

daň 

1/18 

 7/04 

(125/04) 

nadobudnutie tovaru z DE 

 25. 6. 2004 

 41 

 2 460 000 

 467 400 

Nadobudnutie tovarov a služieb podľa § 69 ods. 2 – 4 

p. č. 

interný doklad – fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň vzniku daňovej povinnosti 

kurz Sk 

základ dane 

daň 

1/17 

6/04
223/04 

reklamné služby 

19. 6. 2004 

1,3 

 260 000 

 49 400 

Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane – § 28 – § 41 

p. č. 

fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň dodania 

 základ dane 

poznámka 

1/11 

 122/04 

nájom nehnuteľnosti 

30. 6. 2004 

 100 000 

bez možnosti odpočítania dane 

Dodanie tovarov do iného členského štátu s oslobodením od dane – § 43 

p. č. 

fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň dodania 

základ dane 

poznámka 

 1/6 

 117/04 

dodanie tovaru 

17. 6. 2004 

 500 000 

s možnosťou odpočítania dane 

Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane podľa § 46 a § 47 

p. č. 

fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň dodania vyvezený dňa 

 základ dane 

poznámka 

1/2 

112/04 

vývoz tovaru 

 7. 6. 2004 

 900 000 

s možnosťou odpočítania dane 

Dodanie tovarov a služieb s miestom dodania v inom členskom štáte 

p. č. 

fa číslo 

zdaniteľný obchod (druh) 

deň dodania 

 základ dane 

poznámka 

1/3 

2/4 

3/9
 

4/10 

113/04 

114/04 

120/04
 

121/04 

právne služby 

preprava tovaru 

šitie bielizne – práce na hnuteľnom hmotnom majetku 

preprava tovaru 

 10. 6. 2004 

16. 6. 2004 

28. 6. 2004
 

29. 6. 2004 

25 000 

90 000 

80 000
 

26 000 

§ 15 ods. 7, ods. 8 

§ 16 ods. 2 

§ 16 ods. 7
 

§ 16 ods. 2 

 II. Evidencia podľa § 70 pre účely odpočítania dane      

Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku 

p. č. 

fa číslo 

fa prijatá
dňa 

 

prijaté plnenie (druh) 

deň vzniku daňovej povinnosti 

základ dane 

daň 

1. sk.
plný nárok r.15 

2. sk. nulový nárok r. 15 

 3. skupina 

odpočítateľná daň – r. 19 (1. sk celá, 2. sk. 0, 3. sk po prepočte K) 

suma r. 15 

nárok po prepočte K 

1/16 

2/19 

3/20 

4/21 

2224/04 

1255/04 

1245/04 

231/04 

19. 6. 04 

26. 6. 04 

4. 7. 04 

8. 7. 04 

dodanie tovaru 

preprava tovaru 

dodanie energie 

strážne služby 

15. 6. 2004 

26. 6. 2004 

30. 6. 2004 

30. 6. 2004 

 600 000 

20 000 

 50 000 

30 000 

114 000 

3 800 

    

9 500 

5 700 

  

8597,50 

5 158,50 

 114 000 

3 800 

8 597,50 

 5 158,50 

Daň zo služieb a tovarov, pri ktorých je platiteľ povinný platiť daň podľa 69 ods. 2 – 4 

p. č. 

fa číslo 

fa prijatá dňa 

 

prijaté plnenie (druh) 

deň vzniku
daňovej povinnosti 

kurz Sk 

základ dane 

daň 

1. sk. plný nárok r. 16 

2. sk. nulový nárok
r. 16 

 3. skupina 

odpočítateľná daň – r. 19
(1. sk. celá, 2. sk. 0, 3. sk. po prepočte K) 

suma 

r. 16 

nárok po prepočte 

1/17 

223/04 

22. 6. 2004 

reklamné služby 

19. 6. 04 

1,3 

260 000 

49 400 

     

49 400 

Daň z tovarov nadobudnutých v tuzemsku z iného ČŠ 

p. č. 

fa číslo 

fa prijatá dňa 

 

prijaté plnenie (druh) 

deň vzniku
daňovej povinnosti 

kurz Sk 

základ dane 

daň 

1. sk. plný nárok r. 17 

2. sk. nulový nárok
r. 17 

 3. skupina 

odpočítateľná daň – r. 19
(1. sk. celá, 2. sk. 0, 3. sk. po prepočte K) 

sumar. 17 

nárok po prepočte 

1/18 

125/04 

29. 6. 2004 

nadobudnutie tovaru 

25. 6. 2004 

41 

2 460 000 

467 400 

     

467 400 

Daň zaplatená colnému orgánu pri dovoze tovaru 

p. č. 

písomné colné prehlásenie 

dovezený tovar 

 

základ dane 

daň zaplatená dňa 

 

daň 

1. sk. plný nárok r. 18 

2. sk. nulový nárok
r. 18 

 3. skupina 

odpočítateľná daň – r. 19 (1. sk. celá, 2. sk. 0, 3. sk. po prepočte K) 

suma r. 18 

nárok po prepočte 

1/15 

014456 

 hračky 

 378 950 

72 000 

 72 000 

     

 72 000 

Aktivity platiteľa za zdaňovacie obdobie jún 2004 – podľa riadkov daňového priznania:  

                                                                               Základ dane                                     daň                                          riadok DP 

1.    Dodanie tovaru v tuzemsku                             800 000                             342 000                                           01, 03/02 

2.    Vývoz tovaru                                                        900 000                                         –                                                 06, 09 

6.    Dodanie tovaru do iného ČŠ                            500 000                                         –                                                 06, 08 

11.    Nájom nehnuteľnosti neplatiteľovi                100 000                                         –                                          06, 08, 07 

12.    Nájom nehnuteľnosti platiteľovi                       60 000                               11 400                                          01, 03/02 

4.    Prepravná služba medzi dvomi ČŠ pre
tuzemského platiteľa                                                   60 000                              11 400                                           01, 03/02 

7.    Právne služby pre občana iného čl. štátu        20 000                                3 800                                           01, 03/02 

20.    Nadobudnutie tovaru
v tuzemsku z iného ČŠ                                         2 460 000                            467 400                                          01, 04/02 

21.    Služby, pri ktorých je príjemca povinný 

    platiť daň podľa § 69 ods. 3                                  260 000                              49 400                                                10/11 

    daň spolu:                                                                                                           885 400 


Daň, ktorá je odpočítateľná: 

z nakúpených tovarov a služieb v tuzemsku                                                  133 000                                                   15 

daň platiteľom uplatnená zo služby podľa § 15 ods. 8
(
§ 69 ods. 3)                                                                                                              49 400                                                   16 

z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného ČŠ                                             467 400                                                   17 

daň zaplatenú pri dovoze tovaru colnému orgánu                                          72 000                                                   18 

Spolu:                                                                                                                      721 800 

z toho: 

daň, ktorú si môže platiteľ odpočítať v plnej výške:  

nákup tovaru a služieb                                                                                       117 800 

daň uplatnená platiteľom (§ 69 ods. 2)                                                              49 400 

daň z nadobudnutia tovaru z iného ČŠ                                                          467 400 

dovoz tovaru                                                                                                           72 000 

spolu                                                                                                                      706 600 

daň, ktorú si môže platiteľ odpočítať v pomernej výške: 

energia                                                                                                                      9 500 

služba stráženia objektu                                                                                      5 700 

spolu                                                                                                                       15 200 

Platiteľ mal v roku 2003 ročný koeficient 0,9050, tento koeficient používa aj pri predbežnom odpočítaní dane v roku 2004. 

Pomerná výška odpočítanej dane:
9 500 x 0,9050 = 8 597,50
5 700 x 0,9050 = 5 158,50
Spolu:     13 756 

Odpočítateľná daň spolu: 706 600 + 13 756 = 720 356 (r. 19) 

Výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu: 885 400 - 720 356 = 165 044 

Za zdaňovacie obdobie jún 2004 má platiteľ vlastnú daňovú povinnosť 165 044 Sk. 


V daňovom priznaní platiteľ neuvádza: 

3.    Hodnotu právnych služieb dodaných osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa služby fyzicky vykonali, u ktorých sa miesto dodania posudzuje podľa toho, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre spotrebu alebo využitie ktorej sa služby dodávajú. V našom prípade je miesto dodania Česká republika, hodnotu fakturovaných právnych služieb platiteľ v daňovom priznaní neuvádza. 

4.    Hodnotu prepravnej služby tovaru medzi dvomi členskými krajinami dodanú odberateľovi, ktorý si ju objednal pod identifikačným číslom prideleným v členskom štáte inom, ako je členských štát, kde sa preprava tovaru začína. Táto služba nie je predmetom dane v tuzemsku, platiteľ fakturovanú hodnotu prepravy bez DPH v daňovom priznaní neuvádza. 

9.    Hodnotu prác na hnuteľnom hmotnom majetku fakturovaných českému odberateľovi, ktorý si ich objednal pod identifikačným číslom pre daň prideleným v ČR – miestom dodania služby je iný ČŠ. 

10.    Fakturovanú hodnotu obstaranej prepravy tovaru medzi dvomi členskými štátmi, ktoré si objednal objednávateľ z iného ČŠ pod identifikačným číslom prideleným v tomto členskom štáte. Táto služba nie je predmetom dane v tuzemsku, miestom dodania služieb je ČR, fakturovanú hodnotu 26 000 Sk platiteľ v daňovom priznaní neuvádza. 

13.    Hodnotu súčiastok premiestnených do iného členského štátu za účelom ich prepracovania v tomto členskom štáte, v Poľskej republike. Premiestnenie tovaru za týmto účelom sa podľa § 8 ods. 4 písm. h) nepovažuje za dodanie tovaru. Službu si tuzemský platiteľ objednal pod IČ DPH prideleným v tuzemsku, po dodaní služby bude táto predmetom dane v tuzemsku, platiteľ vysporiada daň podľa § 69 ods. 2

14.    Suma úrokov 22 000 Sk prijatých z peňažných prostriedkov uložených na termínovanom vklade (ani na inom vklade) v banke, nie je predmetom dane, preto sa v daňovom priznaní neuvádza. 

Súhrnný výkaz 

Súhrnný výkaz je nový druh tlačiva, ktorý sa podáva za obdobie kalendárneho štvrťroka a podáva ho platiteľ, ktorý: 

  • dodal tovar oslobodený od dane z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, 

  • premiestnil tovar podľa § 8 ods. 4

  je prvým odberateľom pri trojstrannom obchode, ak sa v príslušnom štvrťroku zúčastnil na trojstrannom obchode. 

Súhrnný výkaz podáva platiteľ za obdobie kalendárneho štvrťroka do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Platiteľ uvádza v súhrnnom výkaze tovar, ktorý je oslobodený od dane, dodaný z tuzemska do iného ČŠ. Služby s miestom dodania mimo územia tuzemska sa v súhrnnom výkaze neuvádzajú. 

V súhrnom výkaze je platiteľ povinný uviesť

  • svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku, 

  • identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa, pod ktorým mu bol tovar dodaný, 

  • celkovú hodnotu dodaného tovaru pre každého nadobúdateľa osobitne. 

Údaje v súhrnnom výkaze sa uvádzajú v slovenských korunách a zaokrúhľujú sa na celé koruny smerom nahor. 

Platiteľ môže podať opravný a dodatočný súhrnný výkaz. Opravný súhrnný výkaz podáva platiteľ, ak zistí, že údaje v ňom uvedené sú nesprávne alebo neúplné, podáva sa vždy do lehoty na podanie súhrnného výkazu. Po uplynutí lehoty môže podať dodatočný súhrnný výkaz. 

Súhrnný výkaz sa podáva na tlačive, ktorého vzor bol vyhlásený opatrením MF SR č. 276 z 28. apríla 2004 publikovaným v čiastke 113 Zbierky zákonov.  

Platiteľ môže podať súhrnný výkaz aj elektronicky. Touto formou podaný súhrnný výkaz musí obsahovať zaručený elektronický podpis podľa osobitného predpisu. 

Pretože platiteľ v našom príklade dodal tovar do iného členského štátu osobe identifikovanej v tomto členskom štáte pre daň, je povinný podať súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz podá do 25. júla 2004. V súhrnnom výkaze uvedie platiteľ kód štátu, IČ platiteľa v inom členskom štáte, v našom príklade platiteľa v Taliansku, a sumu dodaného tovaru. 

V prípade, ak bude realizovať platiteľ osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte viac dodávok za kalendárny štvrťrok, uvedie v súhrnnom výkaze IČ odberateľa a súčet súm jednotlivých dodávok pre tohto odberateľa. 

Príloha: Daňové priznanie k DPH